Parlamentsfråga - E-5724/2007Parlamentsfråga
E-5724/2007

Spårningsmekanismer i kopieringsapparater och laserfärgskrivare

SKRIFTLIG FRÅGA E-5724/07
från Satu Hassi (Verts/ALE)
till kommissionen

Pressen har under flera år rapporterat om att kopieringsapparater och laserfärgskrivare, som sålts till konsumenter i EU, innehållit kriminalteknisk spårningsmekanism[1]. En del tillverkare har informerat om förekomsten av sådana mekanismer medan andra föredragit att inte sprida denna information[2]. Enligt pressuppgifter trycker denna utrustning ett osynligt mönster med små gula prickar på alla utgående dokument. Detta prickmönster kan sedan användas för att fastsälla alla sådana dokuments ursprung. En del tillverkare har hävdat att syftet är att förebygga förfalskning. Tillverkarna har inte offentligt redogjort för hur spårningsmekanismerna fungerar och vilken typ av information som kodas.

Undersökningar, som nyligen utförts av det civila samhället, visar på att vissa skrivare och kopieringsapparater kodar på varje sida utrustningens serienummer samt datum och klockslag för när utskriften gjordes. Dessa uppgifter kan sedan läsas både av enskilda personer och av myndigheter[3]. En del konsumenter anser att dessa spårningsmekanismer utgör ett hot mot den personliga integriteten och har uppmanat tillverkarna att avaktivera denna funktion[4], dock utan framgång .

Känner kommissionen till någon lagstiftning eller några i gemenskapslagstiftningen eller i nationell lagstiftning föreskrivna skyldigheter att använda sådana spårningsmekanismer? Anser kommissionen att de åtgärder som tillverkare vidtar i detta hänseende, däribland informationen till konsumenterna, är i överensstämmelse med gällande gemenskapslagstiftning om uppgiftsskydd- och konsumentskydd.

EGT C 191, 29/07/2008