Parlamentsfråga - E-2155/2008Parlamentsfråga
E-2155/2008

SKRIFTLIG FRÅGA E-2155/08
från Bairbre de Brún (GUE/NGL)
till kommissionen

I sitt svar på min fråga E‑4942/07 lämnade kommissionen information om en begäran som skickats till Internationella havsforskningsrådet (ICES) om att granska den rådande situationen när det gäller fiskets effekter på sjöfåglarna i EU:s vatten, inklusive Medelhavet och Svarta havet. Kommissionen uppgav också att detta skulle bli första steget i en process som kunde utsträckas till internationella vatten och som därför kunde leda till ytterligare åtgärder i regionala fiskeriorganisationer.

Kan kommissionen säga vilka framsteg som har gjorts sedan skrivelsen skickades till ICES? Kan kommissionen beskriva nästa fas (tidtabell och genomförande) i gemenskapens handlingsplan? Ska den inkluderas i handlingsprogrammet för generaldirektoratet för fiske för 2009, i linje med kommissionens ursprungliga avsikter?

Anser kommissionen fortfarande att 2009 är ett realistiskt datum för att genomföra handlingsplanen? Om inte, vad är anledningen till det?

EGT C 40, 18/02/2009