Parlamentin kysymys - E-2156/2008Parlamentin kysymys
E-2156/2008

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2156/08
esittäjä(t): Bairbre de Brún (GUE/NGL)
komissiolle

Vastauksessaan kysymykseeni E-4942/07 komissio antoi tietoja kansainväliselle merentutkimusneuvostolle (ICES) lähetetystä pyynnöstä tarkastella kalastuksen ja merilintujen välisen vuorovaikutuksen nykytilaa EU:n vesillä, mukaan luettuna Välimeri ja Mustameri. Komissio totesi myös, että tämä olisi ensimmäinen askel prosessissa, jota voitaisiin laajentaa kansainvälisille vesille ja joka voisi siten johtaa jatkotoimiin alueellisissa kalastusjärjestöissä.

Voiko komissio vakuuttaa, että suunnitelman loppuun saattamista ei viivytetä siksi, että tiedot esim. Välimerellä tapahtuvan pitkäsiimakalastuksen pyyntiponnistuksesta ovat puutteellisia, kun otetaan huomioon, että näiden tarpeiden täyttämisen edellyttämä valvonta ja tietojen kokoaminen voitaisiin ottaa ohjelman toimenpiteeksi ja kun otetaan huomioon, että tällainen tietojen puutteellisuus ei ole osoittautunut esteeksi muille valtioille, jotka ovat kehittäneet ja panneet täytäntöön muodollisen merilintuja koskevan kansallisen FAO-toimintaohjelman?

Onko komissio edennyt päätöksessä, jolla yhteisön toimintasuunnitelman painopiste ulotetaan kansainvälisille vesille? Jos ei, niin mikä estää tällaisen päätöksen?

EYVL C 40, 18/02/2009