Parlamentin kysymys - E-2444/2008Parlamentin kysymys
E-2444/2008

Hammasamalgaamin käyttö

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2444/08
esittäjä(t): Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
komissiolle

Kehittymässä olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä käsittelevä EU:n tiedekomitea (SCENHIR) totesi hiljattain antamassaan lausunnossa, että elohopean käytöstä hammaspaikoissa ei aiheudu muita akuutteja tai pitkäaikaisia terveysriskejä kuin allergioita. Monet EU:n jäsenvaltioista eivät yhdy tähän komitean myönteiseen näkemykseen: Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa hammasamalgaamin käyttö on ollut kiellettyä kuluvasta vuodesta lähtien. Eurooppalaiset hammaslääkärit käyttävät joka vuosi noin 90 tonnia elohopeaa. Muissa käyttötarkoituksissa kuin hammaspaikoissa elohopea katsotaan erittäin myrkylliseksi aineeksi. Elohopean terveys‑ ja ympäristöriskien vuoksi komissio käynnisti vuonna 2005 elohopeastrategian, johon ei kuitenkaan sisälly toimenpiteitä hammasamalgaamin käytön rajoittamiseksi tai kieltämiseksi.

1. Tiedekomitea katsoo lausunnossaan, ettei hammasamalgaamin ja esimerkiksi Alzheimerin taudin, autismin, lasten kehityshäiriöiden ja autoimmuunisairauksien välillä ole minkäänlaista yhteyttä. Sen sijaan freiburgilaiset ympäristötutkijat ovat osoittaneet tällaisen yhteyden olemassaolon. Tunteeko komissio nämä tutkimukset? Onko komission mielestä olemassa yhteys hammasamalgaamin ja mainittujen sairauksien välillä?

2. Onko komissiolla tietoa pitkäaikaistutkimuksista, jotka käsittelevät amalgaamin käytöstä mahdollisesti aiheutuneita terveysvaurioita? Jos ei ole, eikö sen mielestä ole ongelmallista, ettei hammasamalgaamin vaaroista ole ilmeisesti yhtään pitkäaikaistutkimusta?

3. Mitä mieltä komissio on Ruotsin ja Tanskan asettamasta amalgaamikiellosta? Onko asiasta ilmoitettu komissiolle? Hyväksyykö komissio tämän käyttökiellon?

4. Miten komissio aikoo soveltaa varovaisuusperiaatetta hammasamalgaamin suhteen?

5. Aikooko komissio noudattaa parlamentin vaatimusta ja esittää ehdotuksen hammasamalgaamin käytön rajoittamisesta? Ehdotuksen piti olla valmis vuoden 2007 loppuun mennessä.

6. Mikä on komission kanta elohopean kieltämiseen hammaspaikoissa?

EYVL C 40, 18/02/2009