Parlamentsfråga - E-2444/2008Parlamentsfråga
E-2444/2008

Användning av dentalt amalgam

SKRIFTLIG FRÅGA E-2444/08
från Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
till kommissionen

EU:s vetenskapliga kommitté SCENHIR kom nyligen i sitt ställningstagande till den slutsatsen, att det förutom allergier inte föreligger någon som helst hälsorisk vid användning av kvicksilver i tandfyllningar, vare sig akut eller på längre sikt. Flera av EU:s medlemsstater delar inte denna positiva åsikt från SCENHIR:s sida. I Sverige, Norge och Danmark är användningen av dentalt amalgam förbjuden från och med 2008. Tandläkarna inom EU hanterar varje år omkring 90 ton kvicksilver. I andra användningssituationer än i fråga om tandfyllningar betraktas kvicksilver som mycket giftigt. Kommissionen har lagt fram en kvicksilverstrategi, där det emellertid inte föreskrivs några åtgärder för att begränsa eller förbjuda dentalt amalgam.

1. SCENHIR kommer i sitt ställningstagande fram till att det inte finns något sammanhang mellan dentalt amalgam och sjukdomar som till exempel alzheimer, autism, utvecklingsstörningar hos barn och autoimmuna sjukdomar. Miljöforskare i Freiburg har däremot bevisat dessa sammanhang. Känner kommissionen till dessa undersökningar? Anser kommissionen att det finns ett samband mellan dentalt amalgam och de ovannämnda sjukdomarna?

2. Känner kommissionen till några långtidsundersökningar om eventuella hälsoskador på grund av användning av amalgam? Om så inte är fallet: anser kommissionen inte att bristen på långtidsundersökningar om farligheten hos dentalt amalgam innebär ett problem?

3. Vad säger kommissionen om amalgamförbuden i Sverige och Danmark? Har dessa noterats av kommissionen? Accepterar kommissionen dessa förbud?

4. Hur tänker kommissionen tillämpa försiktighetsprincipen i samband med dentalt amalgam?

5. Kommer kommissionen att ta hänsyn till parlamentets krav att lägga fram ett förslag om begränsning av användningen av tandamalgam? Detta skulle ha lagts fram i slutet av 2007.

6. Vad anser kommissionen om ett principiellt förbud mot kvicksilver i tandfyllningar?

EGT C 40, 18/02/2009