Parlamentní otázka - E-5956/2008Parlamentní otázka
E-5956/2008

Privatizace majetkové účasti České republiky ve společnosti OKD

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ E-5956/08
Jana Bobošíková (NI) , Richard Falbr (PSE) , Miloslav Ransdorf (GUE/NGL) , Libor Rouček (PSE) , Oldřich Vlasák (PPE-DE) a Jan Zahradil (PPE-DE)
Komisi

Došlo při privatizaci majetkové účasti České republiky ve společnosti OKD k neoprávněné veřejné podpoře a k překročení maximální podpory, a tím k porušení článku 87 Smlouvy o založení ES a nařízení Komise (ES) č. 1998/2006[1], respektive nařízení Komise (ES) č. 69/2001[2]?

Vláda ČR rozhodla usneseními č. 264 z 23. 3. 2004 a č. 904 z 15. 9. 2004 o privatizaci majetkové účasti v OKD bez transparentního výběrového řízení na základě exkluzivity. Součástí neprodukčního majetku OKD bylo i 43 759 bytů. Tyto byty byly účetně oceněny na 40 000 Kč za jednotku, celkem byly oceněny na 1 750 360 000 Kč. Přitom průměrná tržní cena za byt v lokalitách Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek v r. 2004 byla 414 000 Kč a při započítání slevy za opotřebení a obsazenost bytu 176 000 Kč. Nabyvatel KARBON INVEST, a.s., nyní společnost RPG INDUSTRIES SE, je vázán podmínkami zachování bytového fondu a zajištění předkupního práva nájemců bytů za odhadní cenu 40 000 Kč za bytovou jednotku. Nabyvatel však v r. 2006 byty vyčlenil do společnosti RPG Byty, s.r.o., která se rozhodla byty komerčně využívat přesto, že tyto byty nabyvatel získal za cenu nižší než tržní, a tak mohl získat veřejnou podporu ve výši cca 5,6 mld. Kč, minimálně 2,7 mld. Kč.

Dopustila se ČR neoprávněné veřejné podpory?

Úř. věst. C 316 ze dne 23/12/2009