Parlamentní otázka - E-7005/2008Parlamentní otázka
E-7005/2008

Nekompetentní odpověď Evropské komise z 8. 12. 2008 na interpelaci E-5956/08 ve věci privatizace majetkové účasti České republiky ve společnosti OKD

OTÁZKA K PÍSEMNÉMU ZODPOVĚZENÍ E-7005/08
Jana Bobošíková (NI) , Richard Falbr (PSE) a Miloslav Ransdorf (GUE/NGL)
Komisi

V odpovědi není zohledněna skutečnost, že současný stav je zcela odlišný od stavu, který posuzovala EK v roce 2005 na podkladě stížnosti Penta Finance, a.s. Předmětem šetření tehdy nebylo zjištění, jakým způsobem byla ve znaleckém posudku stanovena cena privatizované majetkové účasti státu ve společnosti OKD, ale pouze skutečnost, zda výsledná cena privatizované majetkové účasti byla stanovena na podkladě znaleckého ocenění, či nikoliv. Důvodem pro podání stížnosti k EK pro podezření z poskytnutí veřejné podpory při privatizaci OKD a podání interpelace nebyla námitka neexistence znaleckého posudku stanovícího cenu privatizované majetkové účasti ČR v OKD, nýbrž jeho kvalita. I bez vyhotovení oponentního znaleckého posudku musí být zcela objektivně zřejmé, že hodnota neprodukční části společnosti OKD určená znaleckým posudkem pro účely privatizace, která se promítla do určení ceny za privatizované akcie, nebyla hodnotou tržní, neboť vycházela z paušální ceny jedné bytové jednotky ve výši 40 000 Kč, ačkoliv průměrná tržní cena jedné bytové jednotky v daném místě a čase činila 400 000 Kč. Tuto skutečnost lze jednoduše ověřit nahlédnutím do údajů Českého statistického úřadu zveřejněných na webových stránkách tohoto úřadu. Proto je namístě zopakovat argument, kterým se pravděpodobně EK vůbec nezabývala, a to, že ve znaleckém posudku byla neprodukční část OKD oceněna pouze na 1 750 360 000 Kč (40 tis. Kč za bytovou jednotku x 43 759 bytových jednotek), ačkoli v případě tržního ocenění by musela být oceněna na 18 116 226 000 Kč. V této ceně navíc nejsou zahrnuty např. ceny nebytových prostorů v bytových domech, ceny ubytoven a hotelů, které byly také součástí neprodukční části majetku společnosti OKD, a ceny pozemků pod bytovými domy. Částka, kterou byly oceněny jednotlivé bytové jednotky jako součást neprodukční části OKD, tak zcela evidentně není „market value“ dle pravidel obsažených ve sdělení EK o prvcích státní podpory při prodejích pozemků a staveb orgány veřejné moci, na které se v odpovědi na interpelaci odkazuje. Došlo k nižšímu než tržnímu ocenění neprodukční části majetku OKD, čímž je umožněna realizace neoprávněného profitu z nízké ceny bytů stanovené pro účely privatizace.

Znovu se tedy ptám, zda se ČR dopustila veřejné podpory. Očekávám, že se EK zachová jako funkční byrokratický aparát pro občany EU a ne jako pouhý listonoš pošty mezi EP a úřady členských států.

Úř. věst. C 316 ze dne 23/12/2009