Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0969/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0969/2009

Δωρεάν υπηρεσίες στο πλαίσιο της διατήρησης δεδομένων

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0969/09
υποβολή: Alexander Alvaro (ALDE)
προς την Επιτροπή

Η οδηγία 2006/24/EΚ[1] για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ τέθηκε σε ισχύ την 15η Μαρτίου 2006.

Υπάρχουν πολλοί πάροχοι εθελοντικών υπηρεσιών, π.χ. δωρεάν ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανοιχτής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Βάσει της οδηγίας 2002/21/EΚ[2], «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» είναι μόνο «οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής». Αυτό ταυτίζεται με το πεδίο εφαρμογής της αρμοδιότητας της εσωτερικής αγοράς, στης οποίας τη νομική βάση στηρίχθηκε η έκδοση της οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων.

Ενόψει του γεγονότος ότι η παράβαση της υποχρέωσης διατήρησης δεδομένων στη Γερμανία για παράδειγμα τιμωρείται με πρόστιμο, είναι σημαντικό για τους παρόχους δωρεάν υπηρεσιών να διευκρινιστεί το θέμα από νομική άποψη. Η διατήρηση δεδομένων ισχύει και στη Γερμανία μόνο για «συνήθως έναντι αμοιβής» προσφερόμενες υπηρεσίες (§§ 113a, 3 TKG).

Θεωρεί η Επιτροπή ότι ο ορισμός «πάροχοι διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/24/EΚ περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν;

ΕΕ C 189, 13/07/2010