Parlamentin kysymys - E-0969/2009Parlamentin kysymys
E-0969/2009

Tietojen säilyttämiseen liittyvät maksuttomat palvelut

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0969/09
esittäjä(t): Alexander Alvaro (ALDE)
komissiolle

Direktiivi 2006/24/EY[1] yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta astui voimaan 15. maaliskuuta 2006.

Esimerkiksi ilmaisten sähköposti- ja avoimien Internet-palveluiden vapaaehtoisia ylläpitäjiä on monia. Direktiivin 2002/21/EY[2] mukaan ”sähköisiä viestintäpalveluita” ovat vain sellaiset palvelut, joista ”tavallisesti maksetaan korvaus”. Tämä on yhdenmukainen sisämarkkinoiden toimivallan, jonka oikeudelliselle perustalle direktiivi tietojen säilyttämisestä on annettu, soveltamisalan kanssa.

Sitä taustaa vasten, että rikkomus tietojen säilyttämisen velvollisuutta vastaan on Saksassa sakonalaista, on maksuttomien palvelujen tarjoajille tärkeätä oikeudellinen selkeys. Myös Saksassa on voimassa tietojen säilyttämisen koskeminen vain ”pääsääntöisesti korvausta vastaan” tarjottuja palveluita (§§ 113a, 3 televiestinnästä annettu laki TKG).

Sisältääkö direktiivin 2006/24/EY 3 artiklan 1 kohdan käsite ”yleisten sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajat” komission käsityksen mukaan myös ilmaiseksi tarjotut palvelut?

EYVL C 189, 13/07/2010