Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-3423/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-3423/2009

  Πρόσωπα ευαίσθητα στην ηλεκτρομαγνητική μόλυνση ή πρόσωπα που έχουν υποστεί βλάβη από αυτήν στην Ευρώπη

  ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3423/09
  υποβολή: Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
  προς την Επιτροπή

  Σύμφωνα με εσωτερική έρευνα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας προστασίας από τις ακτινοβολίες στη Γερμανία αρκετές χιλιάδες ατόμων ευαίσθητων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία προσπαθούν να αποφύγουν π.χ. την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κινητών τηλεφώνων, των πομπών κινητής τηλεφωνίας ή των ασύρματων τοπικών δικτύων. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία εκτιμά ότι στη Γερμανία περίπου 6 % του πληθυσμού αντιδρά στην υψίσυχνη ακτινοβολία με συμπτώματα ασθενείας και ότι το ποσοστό αυτό παρουσιάζει αυξητική τάση.

  1. Διαθέτει η Επιτροπή πληροφορίες για τον αριθμό των ευαίσθητων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ατόμων σε ολόκληρη την Ευρώπη; Εάν όχι, προτίθεται να διεξαγάγει σχετικές έρευνες;

  2. Διαθέτει η Επιτροπή πληροφορίες για τον αριθμό των ευαίσθητων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ατόμων στην ΕΕ, τα οποία προσπαθούν να αποφύγουν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία; Εάν όχι, προτίθεται να διεξαγάγει σχετικές έρευνες;

  3. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για τις προσπάθειες δημιουργίας «περιοχών προστατευμένων από ακτινοβολίες» για τα ευαίσθητα στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία άτομα όπως συμβαίνει για παράδειγμα στη Σουηδία;

  4. Ποια είναι η άποψη της Επιτροπής για την αναγνώριση της ευαισθησίας στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ως αναπηρία στη Σουηδία;

  5. Υπάρχουν αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ στα οποία ισχύουν αυστηρότερες οριακές τιμές για την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση από εκείνες που συνεστήθησαν το 1999 για την ΕΕ. Δεν συμφωνεί η Επιτροπή ότι θα έπρεπε να ισχύει το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ; Θα ταχθεί η Επιτροπή υπέρ της καθιέρωσης αυστηρότερων οριακών τιμών; Δεν καθιστά φανερό ο αυξανόμενος αριθμός των ατόμων που βλάπτονται από την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση ότι απαιτούνται αυστηρότερες οριακές τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη;

  ΕΕ C 189, 13/07/2010