Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 36kWORD 45k
19 Μαΐου 2009
E-3639/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3639/09
υποβολή: Luisa Morgantini (GUE/NGL) , Angelika Beer (Verts/ALE) , Jan Marinus Wiersma (PSE) , Monica Frassoni (Verts/ALE) , Marco Cappato (ALDE) , Thijs Berman (PSE) και Maria Martens (PPE-DE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Εφαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2009 σχετικά με την αντιμετώπιση κρίσεων από την ΕΚ
 Γραπτή απάντηση 

Ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2009 περιλαμβάνει τις εξής παρατηρήσεις:

1. στη θέση 19 01 04 03 «Μέσο σταθερότητας (ΜΣ) — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση», οι παρατηρήσεις ορίζουν ότι: «Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει [...] δαπάνες για έκτακτο προσωπικό στήριξης (προσωπικό επί συμβάσει, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες, προσωπικό από εταιρείες εύρεσης εργασίας) στην έδρα για να εξασφαλίζεται επαρκής τεχνική και διοικητική υποστήριξη στην αντιμετώπιση κρίσεων, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης, ανάλυσης και εκπόνησης εκθέσεων».
2. στη θέση 19 06 01 01 σχετικά με την αντιμετώπιση των κρίσεων και ετοιμότητα στο πλαίσιο του μέσου σταθερότητας, οι παρατηρήσεις αναφέρουν ότι «μέρος της πίστωσης που προορίζεται για μέτρα αντίδρασης σε κρίσεις θα διατεθεί μέσω του μηχανισμού ενός ταμείου για δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση ΜΚΟ, που θα απευθύνονται στους απλούς πολίτες και θα έχουν ως στόχο την πρόληψη κλιμάκωσης της βίας».

Σε ό,τι αφορά την προαναφερθείσα πρώτη παρατήρηση, βασίστηκε στην άποψη ότι οι τρέχοντες ανθρώπινοι πόροι της Επιτροπής για την εφαρμογή της αντιμετώπισης των κρίσεων από το ΜΣ είναι ανεπαρκείς. Αυτό αποτρέπει, μεταξύ άλλων, την επαρκή παρακολούθηση των προτάσεων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη συμμετοχή στην αντιμετώπιση κρίσεων από την ΕΚ.

Τι είδους μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή για να αυξηθούν οι ανθρώπινοι πόροι που συμμετέχουν στην εφαρμογή της αντιμετώπισης κρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής τεχνική και διοικητική υποστήριξη;

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη προαναφερθείσα παρατήρηση, αυτή βασίστηκε επίσης σε μια άποψη –την οποία υιοθέτησε και η Επιτροπή στην αλληλογραφία της με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψήφισης του προϋπολογισμού– ότι «οι επιτόπου εταίροι ΜΚΟ έχουν την καλύτερη γνώση για τις αιτίες των συγκρούσεων και πρόσβαση στις κοινότητες για τον μετριασμό των συγκρούσεων».

Τι πρόοδο έχει σημειώσει η Επιτροπή σχετικά με την εκ μέρους της εφαρμογή του μηχανισμού του ταμείου που προβλέπει η συγκεκριμένη παρατήρηση του προϋπολογισμού;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 189, 13/07/2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου