Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 27kWORD 42k
19 maj 2009
E-3639/09
SKRIFTLIG FRÅGA E-3639/09
från Luisa Morgantini (GUE/NGL) , Angelika Beer (Verts/ALE) , Jan Marinus Wiersma (PSE) , Monica Frassoni (Verts/ALE) , Marco Cappato (ALDE) , Thijs Berman (PSE) och Maria Martens (PPE-DE)
till kommissionen

 Angående: Genomförandet av EU:s budget 2009 för EG:s krishantering
 Skriftligt svar 

I EU:s allmänna budget 2009 görs följande anmärkningar:

1. Under punkt 19 01 04 03 Stabilitetsinstrument – Administrativa utgifter anges följande: ”Detta anslag är avsett att täcka […] Utgifter för tillfälligt anställd stödpersonal (kontraktsanställda, utsända nationella experter, personal från bemanningsföretag) vid huvudkontoren som ska säkerställa lämpligt tekniskt och administrativt stöd för krishantering, inbegripet övervakning, analys och rapportering.”
2. Under punkt 19 06 01 01 Krishantering och beredskap (Stabilitetsinstrumentet) konstateras i anmärkningen att en ”del av det anslag som är avsett för krishanteringsåtgärder kommer att förvaltas via en fond för verksamhet som genomförs av icke-statliga organisationer på gräsrotsnivå för att förhindra våldsamma upptrappningar”.

När det gäller den första anmärkningen baserades den på ett konstaterande att kommissionens nuvarande personalresurser för att genomföra krishanteringsinsatser inom ramen för stabilitetsinstrumentet inte är tillräckligt stora. Detta förhindrar bl.a. en tillfredsställande uppföljning av civila samhällsorganisationers erbjudanden om att delta i EG:s krishantering.

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att öka personalresurserna för genomförandet av krishanteringsinsatserna så att ett ändamålsenligt tekniskt och administrativt stöd kan garanteras?

När det gäller den andra anmärkningen gjordes den med tanke på – och kommissionen höll med om detta i sin korrespondens med parlamentet under budgetförfarandet – att icke‑statliga partnerorganisationer på fältet ofta har den bästa kunskapen om orsakerna till konflikter och tillgång till samhället för att medla i konflikter.

Hur långt har kommissionen kommit i genomförandet av den fond för verksamhet som krävs i denna budgetanmärkning?

Frågans originalspråk: ENEGT C 189, 13/07/2010
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy