Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 41k
7 september 2009
E-4221/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4221/09
van Athanasios Plevris (EFD)
aan de Commissie

 Betreft: Pogingen van de Albanese staat om Griekse landbouwgrond van de Griekse minderheid in Noord-Epirus te roven
 Schriftelijk antwoord 

Zoals u zonder meer hebt vernomen en weet worden in de staat Albanië nu al jarenlang de mensenrechten van de Griekse etnische minderheid in Noord-Epirus stelselmatig geschonden. In het kader van deze continue schending van de mensenrechten van de Griekse inwoners van Noord-Epirus is er nu een nieuw wetsontwerp op komst dat volgens de Albanese media door de Albanese premier is opgesteld. Volgens dit wetsontwerp wordt akkerland dat niet door de eigenaars wordt bebouwd ter exploitatie aan derden gegeven. De daadwerkelijke eigenaars worden dan beloond met een tiende van de productie. Dezelfde bronnen vermelden eveneens dat indien de eigenaars gedurende een periode van vijf à tien jaar geen blijk geven van belangstelling voor hun grond, deze automatisch op naam wordt gezet van degenen die de grond bebouwen. Het is zonder meer duidelijk dat dit wetsontwerp gericht is tegen de dorpen in de gebieden van de Griekse minderheid die aan de rand van laagvlaktes liggen. Daarmee wordt een geleidelijke herverkaveling beoogd, teneinde het grondeigendom in Noord-Epirus en de bevolkingssamenstelling in het gebied te veranderden.

Gelet op bovenstaande wil ik de Commissie de volgende vragen stellen:

1. Is de Commissie op de hoogte van de continue schending van de eigendoms- en vermogensrechten van de Griekse minderheid door de Albanese staat? Wat is haar oordeel hierover?
2. Weet de Commissie dat het wetsontwerp dat de Albanese regering voornemens is uit te voeren in strijd is met de bescherming van het recht op eigendom, dat is verankerd in de internationale verdragen, in het internationaal recht en in artikel 17 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens?
3. Is de Commissie van plan druk uit te oefenen op de Albanese regering, opdat deze maatregelen neemt ter bescherming van het landbouwgrondeigendom van de Griekse minderheid?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 10 E van 14/01/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid