Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-4542/2009Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-4542/2009

Ρυθμίσεις διαβατηρίου για παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-4542/09
υποβολή: Diana Wallis (ALDE)
προς την Επιτροπή

Σύμφωνα με τον μηχανισμό διαβατηρίου, οι εγκεκριμένες σε ένα κράτος μέλος εταιρείες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δύνανται να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλα τα κράτη μέλη.

Τι διαβήματα έχουν πραγματοποιηθεί προς την Επιτροπή από ρυθμιστικούς φορείς και παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν, ιδιαίτερα για τους καταναλωτές, από τον μηχανισμό διαβατηρίου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών; Σε ποιες ενέργειες προβαίνει η Επιτροπή για την παρακολούθηση των ρυθμίσεων διαβατηρίου, την ισοδυναμία των κριτηρίων έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων καταλληλότητας και ορθότητας, καθώς και τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν για τους καταναλωτές; Προτίθεται η Επιτροπή να προβεί σε αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των ρυθμίσεων διαβατηρίου, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου τους για τους καταναλωτές;

ΕΕ C 10 E, 14/01/2011