Parlamentsfråga - E-4542/2009Parlamentsfråga
E-4542/2009

Passförfaranden för leverantörer av finansiella tjänster

SKRIFTLIG FRÅGA E-4542/09
från Diana Wallis (ALDE)
till kommissionen

Enligt passreglerna får finansföretag som har tillstånd att verka i en medlemsstat erbjuda sina tjänster i samtliga medlemsstater.

Vilka uppgifter har kommissionen fått från tillsynsmyndigheter och leverantörer av finansiella tjänster om problem som uppstått, speciellt för konsumenterna, på grund av passförfaranden för finansiella tjänster? Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att kontrollera passförfarandena, överensstämmelsen mellan tillståndskriterierna inklusive lämplighet och korrekthet samt eventuella problem som har uppstått för konsumenterna? Kommer kommissionen att se över effektiviteten i passförfarandena och hur de påverkar konsumenterna?

EGT C 10 E, 14/01/2011