Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 29kWORD 40k
18 Νοεμβρίου 2009
E-5676/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-5676/09
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) και Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Επιπτώσεις των γεωργικών επιδοτήσεων στην προστασία του περιβάλλοντος
 Γραπτή απάντηση 

Λόγω της έλλειψης λεπτομερών στοιχείων σχετικά με τις εκτάσεις που επωφελούνται από επιδοτήσεις και του γεγονότος ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων γεωργίας και της φυσικής αξίας της έκτασης ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή, δεν έχει δοθεί ακόμα καμία σαφής απάντηση σχετικά με τις επιπτώσεις των επιδοτήσεων που χορηγούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την προστασία των εκτάσεων που παρουσιάζουν υψηλή φυσική αξία (εκτάσεις που συνδέονται με μια παραδοσιακή γεωργία ή με μια γεωργία που συνεπάγεται υψηλή κατανάλωση πρώτων υλών και της οποίας η απόδοση είναι χαμηλή). Οι εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνουν γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τα γεωργικά κονδύλια σε ό,τι αφορά τα εισοδήματά τους από ό,τι οι εκμεταλλεύσεις οι οποίες προσφεύγουν σε εντατικές μεθόδους παραγωγής. Οι τελευταίες χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και οι επιδοτήσεις δεν ενθαρρύνουν αρκετά τη χρησιμοποίηση οικολογικών μεθόδων παραγωγής.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας αναθεώρησης της ΚΓΠ για την επόμενη περίοδο, ποια είναι η θέση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ανάγκη για αποτελεσματικότερη κατανομή των επιδοτήσεων από την άποψη της επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της οικολογίας, και κυρίως εκείνων που αφορούν την προστασία του φυσικού κεφαλαίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου