Parlamentsfråga - E-5676/2009Parlamentsfråga
E-5676/2009

  Jordbruksstödets konsekvenser för miljöskyddet

  SKRIFTLIG FRÅGA E-5676/09
  från Elena Oana Antonescu (PPE) och Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
  till kommissionen

  Vi har ännu inte någon tydligt bild av hur det stöd som beviljas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar bevarandet av mark med högt naturvärde (mark som används för traditionellt jordbruk eller jordbruk med hög förbrukning av råvaror och låg lönsamhet), eftersom det saknas detaljerade uppgifter om den mark som får stöd och eftersom samverkan mellan olika slags jordbruk och markens naturvärde varierar mellan olika regioner. Gårdar med jordbruksmark av högt naturvärde är mer beroende av jordbruksmedlen för sin utkomst än gårdar där man använder intensiva produktionsmetoder. De sistnämnda kännetecknas av begränsad biologisk mångfald, och stödet ger inte tillräckliga incitament att utnyttja ekologiska produktionsmetoder.

  Det pågår en diskussion om en översyn av den gemensamma jordbrukspolitiken inför nästa period. Anser kommissionen mot denna bakgrund att det behövs en effektivare fördelning av stödet för att förverkliga EU:s miljömål, särskilt skyddet av naturtillgångarna?

  EGT C 10 E, 14/01/2011