Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 51kWORD 43k
20 Δεκεμβρίου 2010
E-010625/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-010625/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Isabelle Durant (Verts/ALE)

 Θέμα: Καλή μεταχείριση των γάτων και των σκύλων στην ΕΕ, ιδιαίτερα των λαγωνικών Galgos
 Γραπτή απάντηση 

Στις 29 Νοεμβρίου 2010, στο πλαίσιο της δεύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απηύθυνε ειδικότερα έκκληση στην Επιτροπή:

«– να μελετήσει τις διαφορές μεταξύ των μέτρων που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη σχετικά με την εκτροφή και το εμπόριο σκύλων και γάτων στην ΕΕ, και να διαμορφώσει, εφόσον παραστεί ανάγκη, λύσεις για την εναρμόνιση της εσωτερικής αγοράς∙

– να μελετήσει και να υποβάλει, εφόσον ενδείκνυται, συγκεκριμένη πρόταση με στόχο τον περιορισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δυνατοτήτων παρουσίασης, στο πλαίσιο δημόσιων εκδηλώσεων, και προώθησης της πώλησης σκύλων και γάτων που έχουν υποβληθεί σε μη θεραπευτική χειρουργική επέμβαση (η οποία δεν αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της αναπαραγωγής)∙

– να καταρτίσει, όπου κρίνεται σκόπιμο και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, κατάλληλες δράσεις με στόχο την προαγωγή και τη στήριξη της εκπαίδευσης όσον αφορά την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης εκ μέρους των ιδιοκτητών σκύλων και γάτων, καθώς και την υποστήριξη της διοργάνωσης, σε εθνικό επίπεδο, εκστρατειών ενημέρωσης σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις των ανωτέρω επεμβάσεων στην καλή διαβίωση των σκύλων και των γάτων».

Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ενημερωθώ σχετικά με τις συγκεκριμένες απαντήσεις της Επιτροπής (εν εξελίξει ή επικείμενες εκθέσεις, μελέτες, ανακοινώσεις, νομοθετικές προτάσεις κ.λπ.) στα ανωτέρω αιτήματα του Συμβουλίου, και ζητώ ειδικότερα από την Επιτροπή να διατυπώσει τη γνώμη της όσον αφορά την κατάσταση των λαγωνικών Galgos στην Ισπανία.

Πράγματι, το καθεστώς που διέπει τη συγκεκριμένη ράτσα σκύλων (που υποβάλλονται σε μαρτύρια από τους ιδιοκτήτες τους στο τέλος της κυνηγετικής περιόδου ή των διαγωνισμών) είναι σχεδόν ανύπαρκτο στην Ισπανία, ενώ το Συμβούλιο της ΕΕ θεωρεί ότι, προκειμένου για την ανταπόκριση στις ανησυχίες των πολιτών, «κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθούν κατάλληλες δράσεις σε επίπεδο κρατών μελών και σε ευρωπαϊκή κλίμακα, και να ληφθεί μέριμνα ώστε να διασφαλισθούν ενδεδειγμένες συνθήκες καλής διαβίωσης για τους σκύλους και τις γάτες».

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: FRΕΕ C 279 E, 23/09/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου