Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0288/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0288/2010

Απαγόρευση του διεθνούς εμπορίου του ερυθρού τόνου

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0288/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Η Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση των Τονοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) συναντήθηκε πρόσφατα στο Ρεσίφε της Βραζιλίας. Εκεί αποφασίστηκε να μειωθεί η ετήσια ποσότητα αλίευσης ερυθρού τόνου στους 13 500 μετρικούς τόνους για το 2010, σε σύγκριση με τους 22 000 του 2009. Ωστόσο μία τέτοια απόφαση μόνο καταδικαστική μπορεί να είναι για το μέλλον του ερυθρού τόνου, καθώς τα σχετικά επιστημονικά στοιχεία συνηγορούν υπέρ της συνολικής παύσης της αλιείας αυτού του είδους, προκειμένου να έχει πιθανότητες ανάκαμψης έως το 2019. Επίσης, η περίοδος αλίευσης ζωντανού ερυθρού τόνου από τους στόλους γρι-γρι μειώθηκε σε ένα μήνα, ο οποίος όμως εξακολουθεί να συμπίπτει με την αναπαραγωγική περίοδο, δηλαδή από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με διεθνείς περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως το WWF[1] και η Greenpeace[2], αλλά και το FAO[3], η μόνη ελπίδα σωτηρίας πλέον για τον ερυθρό τόνο είναι η απαγόρευση του διεθνούς του εμπορίου μέσω της καταχώρησης του στο Παράρτημα Ι της σύμβασης CITES (Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας), που θα αποφασιστεί στο Κατάρ το Μάρτιο του 2010.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια μέτρα και ποιες διαπραγματευτικές θέσεις σκοπεύει να υιοθετήσει για τη διάσκεψη στο πλαίσιο της CITES προκειμένου να διασωθεί το απειλούμενο αυτό είδος;

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011