Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0318/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0318/2010

Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0318/10
υποβολή: Milan Cabrnoch (ECR)
προς την Επιτροπή

Το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006[1] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα συντάχθηκε προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καθιερωμένοι ισχυρισμοί για τα τρόφιμα που κυκλοφορούν επί του παρόντος στην αγορά θα μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται μετά τον έλεγχο τεκμηρίωσής τους από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Προβλεπόταν επίσης να μπορούν οι ΜΜΕ να χρησιμοποιούν τέτοιους ισχυρισμούς στα προϊόντα τους χωρίς να πρέπει να επενδύσουν σε μια χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία έγκρισης.

Αναμένεται τώρα ότι οι περισσότεροι ισχυρισμοί που υποβάλλονται προς ένταξη στον κατάλογο του άρθρου 13 δεν θα εγκριθούν από την EFSA, όχι λόγω έλλειψης στοιχείων αλλά λόγω προβλημάτων στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, η τρέχουσα χαοτική εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού θα οδηγήσει στη δημοσίευση των καταλόγων με τους εγκεκριμένους ισχυρισμούς υγείας του άρθρου 13 σε τέσσερα τμήματα, κατόπιν της άρνησης της EFSA να παράσχει τις γνωμοδοτήσεις της όλες μαζί όπως προβλέπεται από τον κανονισμό. Αυτή η τμηματική έγκριση των εκτελεστικών κανονισμών στρεβλώνει άσκοπα την ανταγωνιστική αγορά. Για παράδειγμα, πολυάριθμες εταιρείες με παρασκευάσματα πολλών συστατικών αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο εμπορικής καταστροφής όταν για ορισμένες ουσίες υπάρχει ρύθμιση ενώ για άλλες απαιτούνται πολλοί μήνες καθυστέρησης εν αναμονή των συνακόλουθων γνωμοδοτήσεων της EFSA. Επιπλέον, δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων για τις συνέπειες του κανονισμού, συμπεριλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση, τα ζητήματα επιβολής και τις μεταβατικές ρυθμίσεις.

Κατά συνέπεια, ζητούμε απαντήσεις στα εξής ερωτήματα:

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011