Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 25kWORD 41k
8. helmikuuta 2010
E-0318/10
KIRJALLINEN KYSYMYS E-0318/10
esittäjä(t): Milan Cabrnoch (ECR)
komissiolle

 Aihe: Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteet
 Kirjallinen vastaus 

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006(1) 13 artiklan tarkoitus oli varmistaa, että nykyisiä markkinoilla olevia elintarvikkeita koskevia vakiintuneita väitteitä voidaan edelleen esittää sen jälkeen kun EFSA on tarkistanut ne. Tuolloin suunniteltiin myös, että pk-yritykset voisivat esittää tuotteissaan väitteitä joutumatta investoimaan pitkällisiin ja kalliisiin lupamenettelyihin.

Nyt uskotaan, ettei EFSA tule hyväksymään suurinta osaa 13 artiklassa tarkoitettuun luetteloon sisällytettäväksi esitetyistä väitteistä, ei näytön puutteen vuoksi, vaan menettelyyn liittyvien puutteiden vuoksi. Asetuksen nykyinen sekasortoinen täytäntöönpano johtaa erityisesti siihen, että 13 artiklassa tarkoitettu luettelo hyväksytyistä väitteistä julkaistaan neljässä erässä EFSA:n kieltäydyttyä esittämästä lausuntojaan yhdessä, kuten asetuksessa edellytetään. Tällainen täytäntöönpanosäännösten antaminen pala palalta vääristää tarpeettomasti kilpailua markkinoilla. Esimerkiksi monet yritykset, joiden tuotteissa yhdistyvät monenlaiset valmisteet, kohtaavat taloudellisen katastrofin, kun joistakin aineista on säännöksiä, mutta muiden osalta joudutaan odottamaan useita kuukausia EFSA:n lausuntoa. Sääntelyn seurausten taloudellisia vaikutuksia ei myöskään ole arvioitu ja tämä koskee myös sääntelemättömiä väitteitä, täytäntöönpanoa ja siirtymäjärjestelyjä.

Haluamme tämän vuoksi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä mieltä komissio on merkittävästä markkinoiden ja kilpailun vääristymisestä, jonka aiheuttaa se, että EFSA:n lausunnot julkaistaan useassa erässä pitkän ajanjakson aikana (helmikuu 2010–2012) ja näin myös päätöksen tekeminen viivästyy, sen sijaan, että lausunnot julkaistaisiin yhdellä kertaa, kuten asetuksessa tarkoitettiin? Asetuksessa edellytetään lopullisen luettelon julkaisemista yhdellä kertaa, ei useassa erässä paljon asetuksessa esitetyn määräajan päättymisen, 19. tammikuuta 2010, jälkeen.
2. Mitä mieltä komissio on siitä, että EFSA arvioi 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut terveysväitteet samalla tavalla kuin muutkin terveysväitteet (esimerkiksi 13 artiklan 5 kohdassa ja 14 artiklassa tarkoitetut terveysväitteet)? Asetuksen johdanto-osassa todetaan seuraavaa: ”Terveysväitteisiin, joissa ei viitata sairauden riskin vähentämiseen ja jotka perustuvat yleisesti hyväksyttyyn tieteelliseen tietoon, olisi sovellettava toisenlaista arviointi- ja hyväksyntämenettelyä”.

(1)EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 138 E, 07/05/2011
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö