Parlamentin kysymys - E-0318/2010Parlamentin kysymys
E-0318/2010

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteet

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0318/10
esittäjä(t): Milan Cabrnoch (ECR)
komissiolle

Elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006[1] 13 artiklan tarkoitus oli varmistaa, että nykyisiä markkinoilla olevia elintarvikkeita koskevia vakiintuneita väitteitä voidaan edelleen esittää sen jälkeen kun EFSA on tarkistanut ne. Tuolloin suunniteltiin myös, että pk-yritykset voisivat esittää tuotteissaan väitteitä joutumatta investoimaan pitkällisiin ja kalliisiin lupamenettelyihin.

Nyt uskotaan, ettei EFSA tule hyväksymään suurinta osaa 13 artiklassa tarkoitettuun luetteloon sisällytettäväksi esitetyistä väitteistä, ei näytön puutteen vuoksi, vaan menettelyyn liittyvien puutteiden vuoksi. Asetuksen nykyinen sekasortoinen täytäntöönpano johtaa erityisesti siihen, että 13 artiklassa tarkoitettu luettelo hyväksytyistä väitteistä julkaistaan neljässä erässä EFSA:n kieltäydyttyä esittämästä lausuntojaan yhdessä, kuten asetuksessa edellytetään. Tällainen täytäntöönpanosäännösten antaminen pala palalta vääristää tarpeettomasti kilpailua markkinoilla. Esimerkiksi monet yritykset, joiden tuotteissa yhdistyvät monenlaiset valmisteet, kohtaavat taloudellisen katastrofin, kun joistakin aineista on säännöksiä, mutta muiden osalta joudutaan odottamaan useita kuukausia EFSA:n lausuntoa. Sääntelyn seurausten taloudellisia vaikutuksia ei myöskään ole arvioitu ja tämä koskee myös sääntelemättömiä väitteitä, täytäntöönpanoa ja siirtymäjärjestelyjä.

Haluamme tämän vuoksi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

EYVL C 138 E, 07/05/2011