Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 42k
8 februari 2010
E-0318/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0318/10
van Milan Cabrnoch (ECR)
aan de Commissie

 Betreft: Voeding- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen
 Schriftelijk antwoord 

Artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1924/2006(1) van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen is opgesteld om te waarborgen dat correcte claims voor voedingsmiddelen die momenteel op de markt worden verhandeld, gehandhaafd kunnen blijven na controle van hun onderbouwing door de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA). Daarnaast zouden kmo’s claims voor hun producten moeten kunnen gebruiken zonder te hoeven investeren in een langdurige en kostbare goedkeuringsprocedure.

Naar men nu verwacht, zullen de meeste claims die zijn ingediend voor opname in de lijst van artikel 13 door de EFSA worden afgekeurd. Dit is niet te wijten aan een gebrek aan bewijs, maar aan problemen van procedurele aard. Zo zal als gevolg van de huidige chaotische uitvoering van deze verordening de lijst van toegestane claims conform artikel 13 in vier delen worden gepubliceerd omdat de EFSA weigert alle adviezen tezamen te verstrekken, zoals voorzien in de verordening. Deze onvolledige uitvoering van de uitvoeringsbepalingen zorgt voor een onnodige verstoring van een concurrerende markt. Zo betekent het een commerciële strop voor een groot aantal bedrijven die werken met formuleringen bestaande uit een combinatie van meerdere stoffen; het is immers mogelijk dat sommige stoffen wel gereglementeerd worden, terwijl andere maandenlange vertraging oplopen omdat er nog geen advies van de EFSA is. Bovendien is er nog geen effectbeoordeling uitgevoerd van de economische gevolgen van reglementering, waaronder met het oog op niet-gereglementeerde claims, handhavingskwesties en overgangsregelingen.

We verzoeken de Commissie daarom de volgende vragen te beantwoorden:

1. Wat is het standpunt van de Commissie met betrekking tot de aanzienlijke marktverstoring en oneerlijke concurrentie als gevolg van het feit dat publicatie van de EFSA-adviezen — en de daarop volgende besluitname — in delen zal plaatsvinden verspreid over een lange periode (van februari 2010 t/m 2012), in plaats één publicatie zoals voorzien in de verordening? In de verordening wordt ervan uitgegaan dat de definitieve lijst in één keer wordt gepubliceerd, niet in verschillende delen lang na het verstrijken van de in de verordening genoemde uiterste termijn van 19 januari 2010.
2. Wat vindt de Commissie van het feit dat de EFSA gezondheidsclaims op grond van artikel 13, lid 1 op dezelfde wijze beoordeelt als andere soorten gezondheidsclaims (bijvoorbeeld op grond van artikel 13, lid 5 en artikel 14)? In de preambule bij de verordening staat het volgende: „Gezondheidsrisico’s die niet over ziekterisicobeperking gaan en die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens, moeten volgens een andere procedure beoordeeld en toegelaten worden”.

(1)PB L 404 van 30.12.2006, blz. 9.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid