Parlamentsfråga - E-0318/2010Parlamentsfråga
E-0318/2010

Näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

SKRIFTLIG FRÅGA E-0318/10
från Milan Cabrnoch (ECR)
till kommissionen

Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006[1] av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel utformades så att välgrundade påståenden om livsmedel som för närvarande finns på marknaden skulle få vara kvar efter det att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) kontrollerat vilket stöd som finns för påståendena. Tanken var även att små och medelstora företag skulle få använda påståenden om sina produkter utan att behöva gå igenom ett långt och kostsamt tillståndsförfarande.

Man räknar nu med att de flesta påståenden som har lämnats in för att föras upp på artikel 13-listan inte kommer att godkännas av EFSA, inte för att det saknas bevis utan för att det finns brister i processen. Det nuvarande oordnade genomförandet av denna förordning kommer i synnerhet att leda till att listor över antagna artikel 13-hälsopåståenden kommer att offentliggöras i fyra omgångar, eftersom EFSA vägrat att avge alla sina yttranden samtidigt på det sätt som förutses i förordningen. Detta upphackade införande av genomförandebestämmelserna snedvrider helt i onödan en konkurrensutsatt marknad. Många företag som tillverkar kombinationsmedel står till exempel inför en kommersiell katastrof eftersom en del påståenden har reglerats medan andra kommer att få vänta i månader på EFSA:s yttranden. Det har dessutom inte gjorts någon ekonomisk konsekvensbedömning av förordningens effekter som omfattar till exempel icke reglerade påståenden, verkställighetsfrågor och övergångsordningar.

Vi vill därför ha svar på följande frågor:

EGT C 138 E, 07/05/2011