• EL - ελληνικά
  • EN - English
Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0347/2010(ASW)Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0347/2010(ASW)

Απάντηση από τον κ. Mr Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τα επιμέρους στοιχεία της απόφασης που έλαβαν οι βουλγαρικές αρχές. Η συμμόρφωση με τους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης όσον αφορά τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, είναι θέμα που αφορά τις αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας.

Σημειώνεται πάντως ότι η κατάλληλη εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, της οδηγίας 2006/21/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων[1] προϋποθέτει ότι η Βουλγαρία εξασφαλίζει ότι η διαχείριση αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες δεν θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και ότι δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον, ιδίως δε διαδικασίες χωρίς κίνδυνο για τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος και την πανίδα και χλωρίδα, ότι δεν προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και ότι δεν θίγεται το τοπίο ή τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η Βουλγαρία οφείλει συνεπώς να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εξόρυξης χρυσού στο Ada Tepe λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ή μείωση, στο μέτρο του δυνατού, όλων των αρνητικών επιπτώσεων, πραγματικών ή δυνητικών, στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία 2006/21/ΕΚ καθορίζει σαφείς και αυστηρές οριακές τιμές στο άρθρο 13 παράγραφος 6 για εκπομπές κυανίου, αλλά περιλαμβάνει επίσης και πολλές απαιτήσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των δυνητικών επιπτώσεων των εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Όσον αφορά το δημόσιο διάλογο, στο παρόν στάδιο η Επιτροπή δεν διαθέτει επαρκείς πληροφορίες ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την οδηγία 2006/21/ΕΚ και ιδίως με το άρθρο 8. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρμόδιες βουλγαρικές αρχές πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής και τη συμμόρφωση με την οδηγία 2006/21/ΕΚ.

Βάσει των παρεχόμενων πληροφοριών, η Επιτροπή θα κρίνει κατά πόσο στοιχειοθετείται πιθανή παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και, εφόσον πρόκειται περί αυτού, θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα στο πλαίσιο της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ γίνεται απόλυτα σεβαστή.

Όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους (ενδιαιτήματα)[2], το έργο οφείλει να υποβληθεί σε κατάλληλη αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας, ως προς τον αντίκτυπό της στις περιοχές Natura 2000 που θίγονται. Όπως γνωρίζει η Επιτροπή, η εν λόγω αξιολόγηση έχει ήδη δρομολογηθεί.

Η Βουλγαρία έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αναφέρονται στο δημόσιο διάλογο του προκαταρκτικού σχεδίου διαχείρισης της υπολεκάνης απορροής του ποταμού Maritza (Έβρος) σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα[3]. Επιπλέον, διενεργήθηκε επισκόπηση των σημαντικών ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων που διαπιστώθηκαν στην υπολεκάνη απορροής του ποταμού Maritza, συζητήθηκε με το ενδιαφερόμενο μέρος και στη συνέχεια υποβλήθηκε στην Επιτροπή. Σύμφωνα με την επισκόπηση αυτή, η Βουλγαρία αναγνωρίζει ότι οι εξορυκτικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων και αυτών στην περιοχή του Krumovgrad) είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές πηγές ρύπανσης της υπολεκάνης απορροής του ποταμού Maritza. Επιπλέον, επισημάνθηκε ο κίνδυνος να μην έχει επιτευχθεί, μέχρι το 2015, καλή κατάσταση στα υδατικά συστήματα στα κατάντη του ορυχείου χρυσού του Ada Tepe.

Ωστόσο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εάν οι κυανιούχες ενώσεις είναι ο λόγος για την αδυναμία επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων. Σε κάθε περίπτωση, οι βουλγαρικές αρχές έχουν προσδιορίσει σειρά μέτρων που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν την καλή κατάσταση∙ τα μέτρα αυτά θα αναφέρονται ως μέρος του σχεδίου διαχείρισης της ποτάμιας λεκάνης απορροής, που πρέπει να διαβιβαστεί στην Επιτροπή το Μάρτιο του 2010. Ενόψει των προθεσμιών αυτών, η κατάσταση που περιγράφει το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου δεν συνιστά, επί του παρόντος, παραβίαση της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.