Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0347/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0347/2010

Προγραμματισμένη δημιουργία χρυσωρυχείου στο Ada Tepe κοντά στο Krumovgrad της Βουλγαρίας

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0347/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Η βουλγαρική κυβέρνηση έχει χορηγήσει άδεια στην Dundee Precious Metals, μια εταιρεία με έδρα στον Καναδά, και στο βουλγαρικό υποκατάστημά της, Balkan Minerals and Mining, για την εξόρυξη χρυσού με τη χρήση τεχνολογίας έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις στο Ada Tepe, κοντά στο Krumovgrad.

Το Ada Tepe βρίσκεται στα βουνά της Ανατολικής Ροδόπης, μια περιοχή με πολύ πλούσια τοπία και βιολογική ποικιλομορφία. Η εξόρυξη χρυσού από υπαίθριο ορυχείο θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιδείνωση του τοπίου και θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΚ[1]), όπως επικυρώθηκε από το βουλγαρικό κράτος.

Στο εν λόγω σχέδιο δεν αντιτίθενται μόνο οι κάτοικοι της περιοχής και οι βουλγαρικές τοπικές αρχές, αλλά και οι πολίτες και οι αρχές γειτονικών περιοχών της Βόρειας Ελλάδας και της Τουρκίας, καθώς τυχόν μόλυνση του ποταμού Maritza με κυανιούχες ενώσεις θα προκαλέσει διασυνοριακή ρύπανση που θα πλήξει τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μαζικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις που διενεργήθηκαν στο δήμο Krumovgrad δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι κάτοικοι της περιοχής είναι κατά του έργου, καθώς έχουν συλλεχθεί 10 000 υπογραφές. Παρά την αντίθεση προς το έργο από τους κατοίκους της περιοχής και τους κατοίκους και τις αρχές των γειτονικών περιοχών της Βόρειας Ελλάδας και της Τουρκίας, το βουλγαρικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υδάτων εξακολουθεί να το υποστηρίζει.

Τι είδους μέτρα εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει προκειμένου να επιβάλει τη συμμόρφωση της βουλγαρικής κυβέρνησης προς την κοινοτική νομοθεσία (ιδίως την οδηγία 2006/21/ΕΚ[2] σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ[3]), ιδιαίτερα όσον αφορά τη διεξαγωγή μιας επαρκούς και συνολικής δημόσιας διαβούλευσης;

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011