Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
23 februari 2010
E-0862/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0862/10
van Konrad Szymański (ECR)
aan de Commissie

 Betreft: Schadelijke invloed van spaarlampen op de menselijke gezondheid en economische en ecologische aspecten van de productie en het gebruik ervan
 Schriftelijk antwoord 

In november 2009 hebben Poolse wetenschappers van de Faculteit Scheikunde van de Politechnika Rzeszowska een brief gericht aan de Europese Commissie, waarin ze een reeks belangrijke argumenten naar voren brachten betreffende de schadelijke invloed van compacte fluorescentielampen op de menselijke gezondheid. De wetenschappers uitten in dit verband hun twijfels over de bepalingen van Verordening (EG) nr. 244/2009(1) die voorziet in de geleidelijke vervanging van de conventionele gloeilampen door zogenaamde spaarlampen. Bovendien wezen ze op de onvoldoende en weinig overtuigende economische en ecologische argumenten voor de verplichte invoering van compacte fluorescentielampen. In verband hiermee verzoek ik om een antwoord op de volgende vragen:

1. Waarom wordt bij de afschaffing van de conventionele gloeilampen de schadelijke invloed van de kwikverbindingen in de compacte fluorescentielampen op de menselijke gezondheid gebagatelliseerd?
2. Is er voor de tenuitvoerlegging van de verordening een analyse gemaakt van het effect van fluorescentielampen op de toename van glaucoom en depressies bij de mens en ook van de negatieve invloed op mensen die aan migraine en epilepsie lijden?
3. Aan welke gevaren worden de gebruikers blootgesteld wanneer een fluorescentielamp beschadigd raakt in hun huishouden?
4. Zorgt de Europese Commissie er wel voor dat er volledige informatie wordt verstrekt omtrent de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van compacte fluorescentielampen?
5. Is er voorafgaand aan de tenuitvoerlegging van de ontwerpverordening een grondige analyse gemaakt van de kosten en effectiviteit van het gebruik van compacte fluorescentielampen?
6. Waarom wordt enerzijds besloten om kwikthermometers uit productie te nemen, terwijl anderzijds de consument wordt verplicht tot het gebruik van producten die op veel grotere schaal worden toegepast, zoals fluorescentielampen, en schadelijke kwikverbindingen bevatten?
7. Klopt het door de wetenschappers aangehaalde argument dat er voor de productie van een fluorescentielamp tien maal meer energie wordt verbruikt dan voor de productie van een conventionele gloeilamp?
8. Klopt het door de wetenschappers aangehaalde argument dat de gelijktijdige en eenmalige vervanging van alle conventionele gloeilampen door spaarlampen een energiebesparing van een paar procent zou teweegbrengen?
9. Wordt deze energiebesparing niet tenietgedaan door het hogere energieverbruik bij de productie en het gebruik van spaarlampen?

(1)PB L 76 van 24.3.2009, blz. 3.

Oorspronkelijke taal van de vraag: PLPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid