Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-0918/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-0918/2010

Αξιολόγηση των μυκητοκτόνων με βάση την ουσία «initium», σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0918/10
υποβολή: Rareş-Lucian Niculescu (PPE) και Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

Τον Ιανουάριο, η Ρουμανία επικύρωσε προσωρινά, για μια περίοδο τριών ετών, τα μυκητοκτόνα με βάση την ουσία «initium», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ[1] σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτή η ουσία θα χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση των παρασίτων που προσβάλλουν τα σταφύλια και τα λαχανικά.

Αυτό το μυκητοκτόνο αποτέλεσε αντικείμενο μιας έκθεσης αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2009 [EFSA-Q-2009-00700 - Reasoned opinion of EFSA: Setting of new MRLs for BAS 650 F in table and wine grapes, potatoes, tomatoes, peppers, cucumbers, courgettes, melons and lettuce (Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΑΑΤ: Καθορισμός νέων ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRL) για το BAS 650 F σε επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια, πατάτες, ντομάτες, πιπεριές, αγγούρια, κολοκυθάκια, πεπόνια και μαρούλια)].

Οι ρουμάνοι πολίτες ανησυχούν όσον αφορά τις πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χρήση αυτού του μυκητοκτόνου στην ανθρώπινη υγεία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση αξιολόγησης δεν έχει ακόμα αναλυθεί και από άλλους ερευνητές (διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους, «peer review») και ότι τα συμπεράσματα θεωρούνται προσωρινά, μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή η διαδικασία σύμφωνα με την οδηγία 91/414/ΕΟΚ;

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011