Parlamentsfråga - E-0918/2010Parlamentsfråga
E-0918/2010

Utvärdering av fungicider baserade på initium enligt direktiv 91/414/EEG

SKRIFTLIG FRÅGA E-0918/10
från Rareş-Lucian Niculescu (PPE) och Elena Oana Antonescu (PPE)
till kommissionen

I januari godkände Rumänien tillfälligt, för en period på tre år, fungicider baserade på initium i enlighet med bestämmelserna i artikel 8 i direktiv 91/414/EEG[1] om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Detta ämne ska användas för att bekämpa parasiter som angriper druvor och grönsaker.

Denna fungicid har behandlats i en utvärderingsrapport från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet som antogs i oktober 2009 (EFSA‑Q-2009‑00700 – Reasoned opinion of EFSA: Setting of new MRLs for BAS 650 F in table and wine grapes, potatoes, tomatoes, peppers, cucumbers, courgettes, melons and lettuce).

De rumänska medborgarna oroar sig för de eventuella negativa effekterna av denna fungicid på människors hälsa. Kan kommissionen uppge i vilket skede detta förfarande befinner sig i enlighet med direktiv 91/414/EEG? Detta mot bakgrund av att utvärderingsrapporten ännu inte har analyserats av andra forskare (genom ”peer review”) och att slutsatserna anses vara preliminära.

EGT C 138 E, 07/05/2011