Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1035/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1035/2010

«Φορολογικός ανταγωνισμός προς τα κάτω» μεταξύ των κρατών μελών

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1035/10
υποβολή: Michail Tremopoulos (Verts/ALE)
προς την Επιτροπή

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τα θέματα φορολογικής πολιτικής ανήκουν κατ' αρχή στην αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων.

Στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της Ε.Ε., έχει ενθαρρυνθεί μεταξύ των περισσότερων χωρών μελών ένα είδος «φορολογικού ανταγωνισμού» που αποθαρρύνει όχι μόνο τη φορολογία εισοδημάτων, αλλά και τους φόρους περιουσίας ή τη φορολόγηση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Στοιχεία του ΟΟΣΑ[1] δείχνουν ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός αφορά το σύνολο σχεδόν των ευρωπαϊκών χωρών, με προφανείς συνέπειες στα δημόσια έσοδα και την κοινωνική κατανομή των φορολογικών βαρών.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι τα κράτη μέλη που παρουσιάζουν σήμερα τα εντονότερα προβλήματα δημόσιων ελλειμμάτων, είχαν προχωρήσει μεταξύ 1993 και 2009 σε μεγάλες μειώσεις φορολογικών συντελεστών, με αποτέλεσμα να στερηθούν σημαντικά δημόσια έσοδα.

Συγκεκριμένα οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές είχαν μειωθεί τη συγκεκριμένη περίοδο κατά 30 % στην Ελλάδα, 68,75 % στην Ιρλανδία, 14,3 % στην Ισπανία και 33,1 % στην Πορτογαλία.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011