Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1215/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1215/2010

Κατάσταση παρόντων στη συνεδρίαση της ομάδας Bilderberg του 2009

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1215/10
υποβολή: David Campbell Bannerman (EFD)
προς την Επιτροπή

Δεδομένου ότι παρίστατο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ Herman Van Rompuy, θα παράσχει η Επιτροπή κατάλογο των παρευρισκομένων στην τελευταία συνεδρίαση της ομάδας Bilderberg (Νοέμβριος 2009);

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011