Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (wybrano)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
Interpelacje
PDF 38kWORD 36k
16 kwietnia 2010 r.
E-1268/2010(ASW)
Odpowiedź udzielona przez komisarza Algirdasa Šemetę w imieniu Komisji
Numer referencyjny pytania: E-1268/2010

W dyrektywie Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG(1) (dyrektywa 2008/118), określono ogólne zasady odnośnie do podatku akcyzowego, nakładanego m.in. na konsumpcję produktów energetycznych określonych w dyrektywie Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej(2) (dyrektywa w sprawie podatku energetycznego), zgodnie z którą (art. 2 ust. 1 lit. b)) paliwa silnikowe podlegają podatkowi akcyzowemu. W art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/118 określono, że podatek akcyzowy staje się wymagalny w momencie dopuszczenia do konsumpcji w państwie członkowskim.(3)

W art. 33(4) dyrektywy 2008/118 określono ogólną zasadę mówiącą, że, w przypadku gdy wyroby akcyzowe dopuszczone już do konsumpcji w jednym państwie członkowskim są przechowywane do celów handlowych w innym państwie członkowskim w celu ich dostawy lub wykorzystania w tym państwie, podlegają one podatkowi akcyzowemu, a podatek ten staje się wymagalny w tym drugim państwie członkowskim.

W art. 24 ust. 1 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego określono, że oleje mineralne przekazane do zużycia w państwie członkowskim, znajdujące się w standardowych zbiornikach użytkowych pojazdów silnikowych i przeznaczone do wykorzystania jako paliwo przez te same pojazdy, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w żadnym innym państwie członkowskim.

W art. 24 ust. 2 na potrzeby art. 24 ust. 1 określono następujące definicje:

„zbiorniki standardowe” oznaczają:

zbiorniki trwale zamontowane przez wytwórcę we wszystkich pojazdach silnikowych tego samego rodzaju jak dany pojazd, których trwałe zamontowanie umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno w celu napędu, jak i, w odpowiednim przypadku, funkcjonowania systemów chłodniczych lub innych systemów podczas transportu. Zbiorniki gazu zamontowane w pojazdach silnikowych zaprojektowanych dla bezpośredniego wykorzystania gazu jako paliwa oraz zbiorniki zamontowane w innych systemach, w jakie pojazd ten może być wyposażony, są również uważane za zbiorniki standardowe;
zbiorniki trwale zamontowane przez wytwórcę we wszystkich kontenerach tego samego typu jak kontener, o którym mowa, i których trwałe zamontowanie umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania systemów chłodniczych i innych systemów podczas transportu, w jakie specjalne kontenery są wyposażone.

„Kontener specjalny” oznacza jakikolwiek kontener wyposażony w specjalne urządzenia, zaprojektowane dla systemów chłodniczych, natleniających, izolacji cieplnej lub innych systemów.

W zapytaniu wyjaśniono, że paliwo opodatkowane przez niemieckie służby celne znajdowało się w zbiorniku zainstalowanym dodatkowo, który nie został zamontowany fabrycznie przez wytwórcę pojazdu i nie został zamontowany we wszystkich pojazdach silnikowych tego samego rodzaju.

Tego typu dodatkowy zbiornik nie spełnia warunków określonych odnośnie do „zbiornika standardowego” w art. 24 ust. 2 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, a zatem nie mają zastosowania przepisy art. 24 ust. 1 tej dyrektywy. Szczególnie należy podkreślić, że zbiorniki muszą m.in. być zamontowane przez wytwórcę we wszystkich pojazdach tego samego rodzaju, zatem nawet w przypadku, gdy właściwe władze zatwierdzą powiększenie zbiornika i dokonają jego certyfikacji, powiększenie takie nie będzie objęte definicją zbiorników standardowych określoną w art. 24 ust. 2 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego.

Ponieważ nie ma zastosowania przepis szczególny określony w art. 24 ust. 1 dyrektywy w sprawie podatku energetycznego, niemieckie służby celne mogą opodatkować paliwo znajdujące się w dodatkowych zbiornikach na podstawie niemieckich przepisów dotyczących podatków od olei mineralnych zgodnie z zasadami określonymi we wzmiankowanym powyżej art. 33 ust. 1(5) dyrektywy 2008/118.

W takich przypadkach osoba przechowująca towary musi spełnić wszystkie wymogi określone w art. 34(6) dyrektywy 2008/118, m.in. złożyć deklarację organom podatkowym państwa członkowskiego przeznaczenia, zagwarantować płatność podatku akcyzowego i zapłacić podatek akcyzowy.

Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, w art. 33 ust. 6(7) dyrektywy 2008/118 określono, że podatek akcyzowy zostaje na wniosek zwrócony lub umorzony w państwie członkowskim, w którym miało miejsce dopuszczenie do konsumpcji (w tym przypadku w Polsce), jeśli właściwe organy w tym drugim państwie członkowskim uznały, że podatek akcyzowy stał się wymagalny i został pobrany w tym państwie członkowskim.

Uwzględniając powyższe fakty, Komisja uznaje, że nie wystąpiły przesłanki naruszenia przepisów UE.

(1)Dz.U. L 9 z 14.1.2009.
(2)Dz.U. L 283 z 31.10.2003.
(3)Do dnia 1.4.2010 r. stosuje się przepisy art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.U. L 76 z 23.3.1992) (Dyrektywa 92/12), jednak pomiędzy odpowiednimi przepisami obydwu dyrektyw nie występują różnice istotne dla omawianego przypadku.
(4)Do dnia 1.4.2010 r. stosuje się art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/12, jednak pomiędzy odpowiednimi przepisami obydwu dyrektyw nie występują różnice istotne dla omawianego przypadku.
(5)Do dnia 1.4.2010 r. stosuje się art. 7 ust. 1 dyrektywy 92/12, jednak pomiędzy odpowiednimi przepisami obydwu dyrektyw nie występują różnice istotne dla omawianego przypadku.
(6)Do dnia 1.4.2010 r. stosuje się art. 7 ust. 5 dyrektywy 92/12, jednak pomiędzy odpowiednimi przepisami obydwu dyrektyw nie występują różnice istotne dla omawianego przypadku.
(7)Do dnia 1.4.2010 r. stosuje się art. 7 ust. 6 i art. 22 ust. 3 dyrektywy 92/12, jednak pomiędzy odpowiednimi przepisami obydwu dyrektyw nie występują różnice istotne dla omawianego przypadku.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności