Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
26 Απριλίου 2010
E-1621/2010(ASW)
Απάντηση
Αριθμός αναφοράς της ερώτησης: E-1621/2010

Το Συμβούλιο δεν είναι αρμόδιο να ερμηνεύσει την οδηγία 95/46/EK(1). Προσέτι, η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου από τα κράτη μέλη.

Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα σχετικά με τις αρχές της ουδετερότητας των δικτύων και της ιδιωτικότητας, η οδηγία 2002/58/EK της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)(2), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/136/EK(3) καθορίζει κανόνες και διασφαλίσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων ευαίσθητων πληροφοριών στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προβλέπει την απαραίτητη εναρμόνιση των διατάξεων των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και του δικαιώματος του απορρήτου, όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και των εξοπλισμών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ΕΕ. Η οδηγία 2009/136/EK θεσπίζει επίσης κανόνες για την τεχνολογική ουδετερότητα στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών.

(1)ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
(2)ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
(3)ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σ. 11.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου