Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-1896/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-1896/2010

Δράσεις με στόχο τη μείωση ή την εξάλειψη των εξωγενών χωροκατακτητικών ειδών

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1896/10
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE) και Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
προς την Επιτροπή

Τα εξωγενή χωροκατακτητικά είδη θεωρούνται από ορισμένους ειδικούς ως η δεύτερη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια βιοποικιλότητα, διότι προβλέπεται ότι τα προβλήματα που θα προκαλέσουν τα εν λόγω είδη θα επιδεινωθούν από την κλιματική αλλαγή και την εντατικοποίηση του εμπορίου και του τουρισμού. Τα είδη αυτά τροποποιούν τα οικοσυστήματα πλήττοντας τα άλλα είδη, μειώνουν την γεωργική παραγωγικότητα και επιβαρύνουν με σημαντικές δαπάνες τα νέα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι δαπάνες που προκύπτουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ανέρχονται στην Ευρώπη σε περισσότερα από δέκα δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

1. Ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι αυτών των ειδών;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για τη διασφάλιση της επιτήρησης των περιοχών κινδύνου προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως τα εξωγενή είδη και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψή τους;

ΕΕ C 138 E, 07/05/2011