Parlamentsfråga - E-1896/2010Parlamentsfråga
E-1896/2010

Åtgärder för att minska eller utrota invasiva främmande arter

SKRIFTLIG FRÅGA E-1896/10
från Elena Oana Antonescu (PPE) och Rareş-Lucian Niculescu (PPE)
till kommissionen

Många experter menar att invasiva främmande arter är det näst största hotet mot världens biologiska mångfald, eftersom de problem som dessa arter orsakar väntas bli värre till följd av klimatförändringen samt den ökade handeln och turismen. Dessa arter förändrar ekosystemen genom att påverka andra arter, de minskar jordbruksproduktionen och ger upphov till stora kostnader för de nya länder de sprider sig till. Enligt inledande beräkningar medför detta kostnader på mer än 10 miljarder euro per år i Europa.

1. Vilken är EU:s strategi när det gäller dessa arter?

2. Vilka åtgärder tänker kommissionen vidta för att se till att riskområden övervakas så att man i tid kan upptäcka dessa främmande arter och agera för att utrota dem?

EGT C 138 E, 07/05/2011