Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 27kWORD 40k
3. maj 2010
E-2996/10
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-2996/10
af Elena Oana Antonescu (PPE)
til Kommissionen

 Om: Revision af listen over prioriterede stoffer omfattet af rammedirektivet om vand
 Skriftlig besvarelse 

Zink er ikke påvist som farligt stof på grundlag af de kontroldata, medlemsstaterne for nylig har fremsendt til Kommissionen. Imidlertid står zink på listen over stoffer, der skal vurderes i forbindelse med revisionen af listen over prioriterede stoffer omfattet af rammedirektivet om vand på baggrund af resultaterne af EU's risikovurdering i henhold til Rådets forordning 793/93/EØF(1).

Som led i EU's risikovurdering er konklusionerne vedrørende de pågældende risici fastlagt på grundlag af overskridelse på lokalt plan af den forventede nuleffektkoncentration (PNEC) i visse europæiske vandmiljøer i overensstemmelse med de opfølgende observationer før 2000. Der er udtrykkelig anmodet om en opdatering af de data, som anvendes til risikovurdering, i den europæiske strategi for risikobegrænsning, inden zink tilføjes som prioriteret stof i direktiv 2000/60/EF(2). Denne anmodning er imødekommet i de seneste rapporter fra medlemsstaterne vedrørende data efter 2000.

Ifølge industriens data svarer niveauet på 90 centil (90P) PEC i de seneste rapporter til PNEC-niveauet (risikoforhold PEC/PNEC <1, en vurdering i overensstemmelse med principperne for risikovurdering i EU). Dataene i de opdaterede rapporter viser altså, at der ikke foreligger nogen risiko angående zink i europæisk vand, og at resultatet af risikovurderingerne ikke danner grundlag for klassificering af zink som prioriteret stof inden for rammerne af direktiv 2000/60/EF.

Vil Kommissionen oplyse, hvorfor zink er tilføjet på listen over prioriterede stoffer, der skal vurderes i forbindelse med revisionen af listen over prioriterede stoffer omfattet af rammedirektivet om vand?

(1)EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1.
(2)EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Forespørgslens originalsprog: ROEFT C 138 E af 07/05/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik