Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 30kWORD 45k
3 Μαΐου 2010
E-2996/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2996/10
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα
 Γραπτή απάντηση 

Ο ψευδάργυρος δεν προσδιορίσθηκε ως επικίνδυνη ουσία βάσει των δεδομένων παρακολούθησης τα οποία υποβλήθηκαν προσφάτως στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη. Εντούτοις, συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των υπό εξέταση ουσιών στο πλαίσιο της αναθεώρησης του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, βάσει των αποτελεσμάτων της εκτίμησης κινδύνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό 793/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου(1).

Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνων που πραγματοποιήθηκε από την ΕΕ, τα συμπεράσματα σχετικά με τους κινδύνους καθορίσθηκαν βάσει της υπέρβασης, σε τοπικό επίπεδο, της «προβλεπόμενης συγκέντρωσης άνευ επιπτώσεων» (PNEC) σε ορισμένα ευρωπαϊκά ύδατα, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις παρακολούθησης που διεξήχθησαν πριν από το 2000. Στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μείωση των κινδύνων ζητήθηκε ρητά ενημέρωση των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση των κινδύνων, προτού προστεθεί ο ψευδάργυρος ως ουσία προτεραιότητας στην οδηγία 2000/60/ΕΚ(2). Οι πρόσφατες εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με τα μεταγενέστερα του 2000 δεδομένα ανταποκρίθηκαν στο εν λόγω αίτημα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που διαθέτει η βιομηχανία, το επίπεδο των 90 εκατοστημορίων (90P) της προβλεπόμενης περιβαλλοντικής συγκέντρωσης (PEC) των πρόσφατων εκθέσεων είναι αυτό της PNEC (έκθεση κινδύνου PEC/PNEC <1, εκτίμηση σύμφωνα με τις αρχές εκτίμησης κινδύνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Τα δεδομένα των ενημερωμένων εκθέσεων καταδεικνύουν, συνεπώς, ότι ουδείς κίνδυνος υπάρχει αναφορικά με τον ψευδάργυρο στα ευρωπαϊκά ύδατα και ότι το αποτέλεσμα των εκτιμήσεων κινδύνων δεν συνιστά βάση για την ταξινόμηση του ψευδαργύρου ως ουσίας προτεραιότητας στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Θα μπορούσε η Επιτροπή να εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην προσθήκη του ψευδαργύρου στον κατάλογο των υπό εξέταση ουσιών στο πλαίσιο της αναθεώρησης του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα;

(1)ΕΕ L 84 της 5.04.1993, σ. 1.
(2)ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου