Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 41k
3 mei 2010
E-2996/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2996/10
van Elena Oana Antonescu (PPE)
aan de Commissie

 Betreft: Herziening van de lijst met prioritaire stoffen op grond van de kaderrichtlijn water
 Schriftelijk antwoord 

Op basis van de gegevens die de lidstaten recent aan de Commissie hebben gerapporteerd, wordt zink niet gekenmerkt als een gevaarlijke stof. Toch is zink opgenomen in de lijst met stoffen ter herziening van de lijst met prioritaire stoffen onder de kaderrichtlijn water, op basis van de resultaten van de risico-evaluatie van de EU, uitgevoerd volgens verordening (EEG) nr. 793/93(1).

In de risico-evaluatie van de EU zijn de conclusies betreffende het risico getrokken op basis van lokale overschrijdingen van de voorspelde nuleffectconcentratie (PNEC) in bepaalde wateren van de EU, conform de controleobservaties van voor het jaar 2000. In de EU-risicoverminderingsstrategie is expliciet gevraagd om een actualisatie van de gecontroleerde gegevens, die worden gebruikt bij risico-evaluaties, voorafgaand aan het beoordelen van zink als prioritaire stof in het kader van Richtlijn 2000/60/EG. De recente rapportages door de lidstaten, met gegevens van na 2000, hebben aan dit verzoek voldaan.

Conform de gegevens waarover de sector beschikt is het 90-percentiel (90P) PEC uit de recente rapportages gelijk aan die van het PNEC (de risicoverhouding PEC/PNEC < 1, evaluatie conform risico-evaluatieprincipes van de EU). Zo blijkt uit de gegevens in de geactualiseerde rapporten, dat er geen enkel risico bestaat met betrekking tot zink in EU-wateren, en dat de risico-evaluatie geen basis is voor het classificeren van zink als prioritaire stof in het kader van Richtlijn 2000/60/EG.

Op grond van welke motieven is zink opgenomen in de lijst van stoffen die in overweging worden genomen voor de herziening van de lijst met prioritaire stoffen op grond van de kaderrichtlijn water?

(1)PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ROPB C 138 E van 07/05/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid