Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 25kWORD 25k
3 maj 2010
E-2996/10
SKRIFTLIG FRÅGA E-2996/10
från Elena Oana Antonescu (PPE)
till kommissionen

 Angående: Översyn av förteckningen över prioriterade ämnen på tillämpningsområdet för ramdirektivet för vatten
 Skriftligt svar 

Zink har inte fastställts som ett farligt ämne på grundval av de övervakningsuppgifter som medlemsstaterna nyligen lämnat in till kommissionen. Ämnet finns dock med på listan över de ämnen som övervägs inom ramen för den översyn av förteckningen över prioriterade ämnen på tillämpningsområdet för ramdirektivet för vatten som ska göras på grundval av resultaten från EU:s riskbedömning som utförts i enlighet med rådets förordning 793/93/EEG(1).

Slutsatserna från EU:s riskbedömning baseras på hur mycket den så kallade förutsedda nolleffektkoncentrationen (predicted no effect concentration, PNEC) överskridits på lokal nivå i vissa vatten i EU, i enlighet med observationerna från den uppföljning som gjordes före 2000. I EU:s strategi för att minska riskerna har man uttryckligen begärt att de uppgifter som användes vid riskbedömningen ska uppdateras innan zink införs som prioriterat ämne i direktiv 2000/60/EG(2). Genom de rapporter som medlemsstaterna nyligen lämnat in med uppgifter som inhämtats efter 2000 har denna begäran uppfyllts.

Enligt uppgifter från industrin är nivån på 90 per centiler (90P) för den förväntade miljökoncentrationen (PEC) samma som för den uppskattade nolleffektkoncentrationen (PNEC) (PEC/PNEC<1, bedömning utförd i enlighet med principerna för riskbedömning i EU). Uppgifterna i de uppdaterade rapporterna visar att zink inte utgör någon risk för EU:s vatten och att resultatet av riskbedömningen inte utgör någon grund för att klassificera zink som prioriterat ämne inom ramen för direktiv 2000/60/EG.

Kan kommissionen ange skälen till varför zink har lagts till i listan över ämnen som övervägs i samband med en översynen av förteckningen över prioriterade ämnen på tillämpningsområdet för ramdirektivet för vatten?

(1)EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.
(2)EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Frågans originalspråk: ROEGT C 138 E, 07/05/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy