Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 31kWORD 41k
6 Μαΐου 2010
E-3149/10
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3149/10
υποβολή: Elena Oana Antonescu (PPE)
προς την Επιτροπή

 Θέμα: Βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: υποχρεωτική εγγραφή ομάδων συμφερόντων σε ενιαίο μητρώο
 Γραπτή απάντηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 8ης Μαΐου 2008 (P6_TA(2008)0197) επιδοκίμασε την πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίου σημείου εγγραφής των εκπροσώπων ομάδων ειδικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Κοινοβούλιο και απηύθυνε έκκληση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σχετικά με κοινό υποχρεωτικό μητρώο.

Στην κοινή δήλωση της κοινής ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τις ομάδες συμφερόντων, η Επιτροπή δεσμεύεται(1) να κάνει το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των πολιτών της, με τη δημιουργία ενός μητρώου εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων που θα λειτουργεί σε εθελοντική βάση.

1. Σκοπεύει να περάσει η Επιτροπή στο επόμενο στάδιο, με την υποχρεωτική εγγραφή των ομάδων συμφερόντων που παρεμβαίνουν στην Επιτροπή;

2. Ποια άλλα μέτρα προτίθεται να εφαρμόσει η Επιτροπή για τη βελτίωση της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της;

(1)http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 138 E, 07/05/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου