Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 42kWORD 42k
25 Μαΐου 2010
E-3612/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-3612/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Θέμα: Μείωση των επιβαρύνσεων που αντιπροσωπεύουν οι χρόνιες ασθένειες χάρη στη συμμετοχή των ασθενών στη διαχείριση της ασθένειάς τους
 Γραπτή απάντηση 

Οι χρόνιες ασθένειες συνιστούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα για τις κοινωνίες και τα συστήματα υγείας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, οι χρόνιες ασθένειες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο φορτίο νοσηρότητας στην Ευρώπη, καθώς το 2005 ήταν η αιτία του 86 % των θανάτων (77 % του φορτίου νοσηρότητας του ίδιου έτους).

Πολλές από αυτές τις ασθένειες μπορούν να τις διαχειριστούν οι ίδιοι οι ασθενείς. Μπορούν να εκπαιδευτούν και να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, να παρακολουθούν την εξέλιξη της ασθένειάς τους ή ορισμένων ζωτικών σημείων και να αναλαμβάνουν δράση για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας τους όταν δεν απαιτείται παρέμβαση ή παροχή συνδρομής από επαγγελματία του τομέα της υγείας. Έτσι, θα ήταν δυνατός ο περιορισμός της εξάρτησης του ασθενούς από το σύστημα υγείας και η μείωση των εξόδων που σχετίζονται με τη θεραπεία των χρόνιων ασθενειών. Η ενσωμάτωση της πρόληψης και της αυτοδιαχείρισης των ασθενειών στις πολιτικές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση του φορτίου που αντιπροσωπεύουν οι εν λόγω ασθένειες στο μέλλον.

Η αυτοδιαχείριση των ασθενειών και η συμμετοχή του ασθενούς συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων που καθόρισε η Επιτροπή στο νομοθετικό της πρόγραμμα για την προσεχή περίοδο; Ποιες συστάσεις προβλέπει η Επιτροπή για τη συνεισφορά στη μείωση του φορτίου που αντιπροσωπεύουν οι χρόνιες ασθένειες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποια θα μπορούσε να είναι η αποτελεσματικότητά τους; Αξιολόγησε η Επιτροπή τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα κράτη μέλη τα εν λόγω προβλήματα σε εθνικό επίπεδο και θεωρεί ότι είναι σκόπιμο να καταρτιστούν μοντέλα βελτιστοποίησης των εν λόγω εθνικών προσεγγίσεων μέσω μιας εναρμονισμένης προσέγγισης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 170 E, 10/06/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου