Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-3986/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-3986/2010

Den danske registreringsafgifts uoverensstemmelse med EU‑lovgivningen samt SKAT's kontroversielle administrationspraksis på skatteområdet

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-3986/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Konrad Szymański (ECR)

Polske statsborgere, som er midlertidigt bosat i Danmark, oplyser om utrolig høje registreringsafgifter på personbiler, som begrænser de rettigheder, de har i kraft af traktatens frihedsbestemmelser. Registreringsafgifter på op til 180 % af bilens værdi udfylder ikke kun en finanspolitisk funktion, men udgør frem for alt en administrativ begrænsning af den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser. De polske statsborgere klager også over den måde, hvorpå de får frataget deres biler. De bliver efterladt med deres bagage på motorvejen på vej fra Polen til Danmark uden nogen transportmuligheder. Fristen for at registrere sin bil efter ankomsten til landet er også uforholdsmæssig kort (14 dage).

Ifølge EF‑Domstolens kendelser mod Danmark i sager med lignende indhold er en afgifts overensstemmelse med traktatens bestemmelser afhængig af dens størrelse og måden, hvorpå den appliceres (præmis 16, dom i sag C‑138/04), og desuden er det, at en afgift er i overensstemmelse med loven, ikke ensbetydende med, at den ikke begrænser arbejdstagernes frie bevægelighed og dermed er i modstrid med artikel 39 EF/45 TEUF (præmis 73, C‑464/02).

I 2005 fremsatte Kommissionen et direktivforslag, som indførte harmoniserede principper for pålæggelse af afgifter på personbiler, hvilket bekræfter, at Kommissionen har til hensigt at forbedre funktionen af det indre marked inden for denne sektor.

På baggrund af de nævnte fakta vil jeg gerne spørge:

Ser Kommissionen et problem i den uforholdsmæssig høje registreringsafgift i Danmark?

Hvilke midler vil blive taget i anvendelse for at sikre, at den nuværende afgift og SKAT's administrationspraksis på skatteområdet er i overensstemmelse med EU‑lovgivningen?

Hvilke tiltag vil Kommissionen sætte i værk for at ændre på den nævnte praksis hos SKAT og sikre, at borgere fra andre EU‑lande, deriblandt Polen, kan benytte sig af de friheder, der er garanteret i EU‑traktaten, først og fremmest den frie bevægelighed for personer og den frie bevægelighed for tjenesteydelser?

Vil Kommissionen sætte tiltag i værk for at fastslå årsagerne til SKAT's kontroversielle praksis med det formål at udelukke de mistanker om diskrimination mod polske statsborgere i Danmark, som denne praksis giver ophav til?

EFT C 170 E af 10/06/2011