Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-3986/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-3986/2010

Ασυμβατότητα του δανικού τέλους ταξινόμησης με το δίκαιο της ΕΕ και αμφιλεγόμενες πρακτικές από τη δανική Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση (SKAT)

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-3986/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Konrad Szymański (ECR)

Πολωνοί πολίτες που διαμένουν προσωρινά στη Δανία διαμαρτύρονται σχετικά με τα υπερβολικά υψηλά τέλη ταξινόμησης για επιβατικά αυτοκίνητα, τα οποία περιορίζουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις ελευθερίες της Συνθήκης. Τέλη ταξινόμησης έως και 180 % της αξίας του αυτοκινήτου δεν έχουν μόνο φορολογική λειτουργία∙ αποτελούν, πάνω από όλα, διοικητικό περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Οι πολωνοί πολίτες διαμαρτύρονται επίσης για τον τρόπο με τον οποίο κατάσχονται τα οχήματά τους. Όσοι ταξιδεύουν από την Πολωνία προς τη Δανία καταλήγουν απλώς με τις αποσκευές τους στην άκρη του αυτοκινητόδρομου, χωρίς μεταφορικό μέσο. Επιπλέον, η προθεσμία των 14 ημερών για την ταξινόμηση οχήματος μετά την είσοδό του στη χώρα είναι δυσανάλογα σύντομη.

Σύμφωνα με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε υποθέσεις κατά της Δανίας που αναφέρονται σε παρόμοια θέματα, η συμβατότητα του τέλους με τις διατάξεις της Συνθήκης εξαρτάται από το ποσό του και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται (σκέψη 16, υπόθεση C-138/04). Επίσης, το γεγονός ότι το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων δεν αντιβαίνει στον νόμο, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το τέλος προσωρινής ταξινομήσεως να περιορίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων κατά παράβαση του άρθρου 39 της Συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 45 ΣΛΕΕ (σκέψη 73, C-464/02).

Το 2005 η Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο οδηγίας για τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με τη φορολογία επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας την πρόθεσή της να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτόν.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω:

Είναι η Επιτροπή ενήμερη για το πρόβλημα του δυσανάλογα υψηλού τέλους ταξινόμησης στη Δανία;

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί ώστε να διασφαλιστεί ότι το σημερινό τέλος και οι πρακτικές που εφαρμόζει η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση (SKAT) είναι σύμμορφες με το δίκαιο της ΕΕ;

Τι πράττει η Επιτροπή ώστε να επηρεάσει τις πρακτικές της SKAT και να επιτρέψει στους πολίτες από άλλες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, να κάνουν χρήση των ελευθεριών που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες, και ιδίως της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών;

Επιδιώκει η Επιτροπή να διαπιστώσει για ποιον λόγο η SKAT χρησιμοποιεί αυτές τις αμφιλεγόμενες πρακτικές, έτσι ώστε να εξαλειφθεί η υποψία ότι οι πολωνοί πολίτες υφίστανται διακρίσεις στη Δανία;

ΕΕ C 170 E, 10/06/2011