Parlamentin kysymys - E-3986/2010Parlamentin kysymys
E-3986/2010

Tanskan rekisteröintiveron epäyhdenmukaisuus Euroopan unionin lainsäädännön kanssa ja Tanskan verohallinnon ristiriitaiset käytännöt

Kirjallisesti vastattava kysymys E-3986/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Konrad Szymański (ECR)

Tanskassa tilapäisesti asuvat Puolan kansalaiset ovat ilmoittaneet henkilöautojen liian korkeista rekisteröintimaksuista, jotka rajoittavat heidän perustamissopimusten mukaisia vapauksiaan. 180 prosenttiin auton arvosta kohoavat rekisteröintiverot eivät ole pelkästään verotuksellisia, vaan ennen kaikkea hallinnollinen keino rajoittaa liikkumisen ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Kansalaiset ovat valittaneet myös tavasta, jolla heiltä viedään autot. Ihmiset jätetään matkatavaroineen ilman kuljetusmahdollisuutta moottoritielle matkalla Puolasta Tanskaan. Myös auton rekisteröimisaika maahantulon jälkeen on suhteettoman lyhyt – 14 päivää.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vastaavia asioita koskevissa tuomioissa, joissa Tanska on ollut vastaajana, veron yhdenmukaisuus perustamissopimuksen kanssa riippuu sen suuruudesta ja soveltamistavasta (16 kohta, tuomio asiassa C‑138/04), eikä veron yhdenmukaisuus lainsäädännön kanssa merkitse sitä, että se ei rajoittaisi työntekijöiden vapaata liikkuvuutta rikkoen EY:n perustamissopimuksen 39 artiklaa tai Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 45 artiklaa (73 kohta, asia C‑464/02).

Komissio esitti vuonna 2005 henkilöautojen verotusperiaatteet Euroopan unionissa yhtenäistävän direktiiviluonnoksen, mikä vahvistaa komission aikovan jäntevöittää sisämarkkinoiden toimintaa kyseisellä sektorilla.

Yllä mainitun johdosta kysyn:

Onko Euroopan komissio pannut merkille suhteettoman korkean rekisteröintiveron ongelman Tanskassa? Mihin toimenpiteisiin ryhdytään sen varmistamiseksi, että nykyinen vero ja Tanskan verohallinnon käytännöt noudattavat Euroopan unionin lainsäädäntöä?

Mihin toimiin Euroopan komissio ryhtyy vaikuttaakseen mainittuihin Tanskan verohallinnon käytäntöihin ja helpottaakseen muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden, mukaan lukien Puolan, kansalaisten nauttimista perustamissopimusten takaamista vapauksista, ennen kaikkea henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja palvelujen tarjoamisen vapaudesta?

Ryhtyykö Euroopan komissio toimiin selvittääkseen Tanskan verohallinnon ristiriitaisten käytäntöjen syyt sulkeakseen pois niihin liittyvät epäilyt Puolan kansalaisten syrjimisestä Tanskassa?

EYVL C 170 E, 10/06/2011