Parlamentsfråga - E-3986/2010Parlamentsfråga
E-3986/2010

Den danska registreringsavgiftens bristande överensstämmelse med EU-rätten och skattemyndighetens (SKAT) kontroversiella praxis

Frågor för skriftligt besvarande E-3986/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Konrad Szymański (ECR)

Polska medborgare som tillfälligt bor i Danmark meddelar att alltför höga registreringsavgifter på personbilar inskränker deras rättigheter som följer av fördragsfriheterna. Registreringsavgifter på upp till 180 procent av bilens värde har inte bara en skatteindrivande funktion utan utgör framför allt en administrativ inskränkning av den fria rörligheten för personer och tjänster. Medborgarna klagar också över det tillvägagångssätt på vilket bilarna tas ifrån dem. De resande, på väg från Polen till Danmark, lämnas med deras bagage på motorvägen utan möjlighet att fortsätta färden. Tidsfristen för registrering av bilen är också orimligt kort (14 dagar efter inresan).

EG-domstolen fastställde tidigare i liknande mål mot Danmark att frågan om huruvida en sådan registreringsavgift är förenlig med fördragsbestämmelserna beror på avgiftens storlek och tillämpningssätt (mål C‑138/04, punkt 16) och att avgiftens rättsenlighet inte innebär att den inte inskränker den fria rörligheten för arbetstagare i strid med artikel 39 EG, nu artikel 45 FEUF (C‑464/02, punkt 73).

Under 2005 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om införande av harmoniserade regler för beskattning av personbilar i Europeiska unionen, vilket bekräftar kommissionens avsikt att rationalisera den inre marknadens funktionssätt inom denna sektor.

Är kommissionen medveten om problemet med att registreringsavgiften i Danmark är oproportionerligt hög? Vilka åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att den nuvarande avgiften och skattemyndighetens (SKAT) praxis är förenliga med EU-rätten? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att påverka SKAT:s praxis och hjälpa andra EU-länders medborgare, däribland polska, att utnyttja de friheter som garanteras i fördraget, särskilt den fria rörligheten för personer och tjänster? Kommer kommissionen att vidta åtgärder för att fastställa orsakerna till SKAT:s kontroversiella metoder i syfte att utesluta misstankar om diskriminering av polska medborgare i Danmark?

EGT C 170 E, 10/06/2011