Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - E-4508/2010Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
E-4508/2010

En integreret strategi til begrænsning af biodiversitetstab i EU's økosystemer

Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-4508/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Elena Oana Antonescu (PPE)

Ifølge en nylig WWF-beregning er biodiversitetsindekset som målt ved populationer af 1 313 hvirveldyrearter faldet med 30 % i de sidste 40 år. I den pågældende undersøgelse »Living Planet Report 2008« konkluderes det, at naturlige økosystemer er udsat for en nedbrydelsesproces, som ikke er set før i menneskets historie.

Kommissionen erkender i sin meddelelse »Midtvejsevaluering af gennemførelsen af EU's handlingsplan for biodiversitet« (KOM(2008)0864), at EU ikke når sit mål om at få sat en stopper for tabet af biodiversitet i 2010. Kommissionen bedes på baggrund af den manglende opnåelse af målet besvare følgende spørgsmål:

EFT C 170 E af 10/06/2011