Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 40k
18. juni 2010
E-4508/2010
Forespørgsel til skriftlig besvarelse E-4508/2010
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Om: En integreret strategi til begrænsning af biodiversitetstab i EU's økosystemer
 Skriftlig besvarelse 

Ifølge en nylig WWF-beregning er biodiversitetsindekset som målt ved populationer af 1 313 hvirveldyrearter faldet med 30 % i de sidste 40 år. I den pågældende undersøgelse »Living Planet Report 2008« konkluderes det, at naturlige økosystemer er udsat for en nedbrydelsesproces, som ikke er set før i menneskets historie.

Kommissionen erkender i sin meddelelse »Midtvejsevaluering af gennemførelsen af EU's handlingsplan for biodiversitet« (KOM(2008)0864), at EU ikke når sit mål om at få sat en stopper for tabet af biodiversitet i 2010. Kommissionen bedes på baggrund af den manglende opnåelse af målet besvare følgende spørgsmål:

1. Da den nuværende økonomiske situation i mange medlemsstater og på EU‑plan medfører udgiftsnedskæringer, hvorved muligheden for at få tildelt yderligere støtte til bekæmpelse af tab af biodiversitet begrænses, vil Kommissionen så som minimum anvende princippet om at prioritere investeringer i EU‑budgettet, hvor der tages hensyn til biodiversitetsdimensionen, og dermed fremme investeringer med gunstig virkning på økosystemer og deraf følgende mindskelse af negative virkninger?
2. Kan Kommissionen oplyse, hvilke foranstaltninger den har truffet for at integrere dimensionen af biodiversitetsbevaring i EU's andre politikker, især den fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik, skovpolitikken, forskningspolitikken, politikken om regional samhørighed og politikken om turisme? Hvilke skridt vil Kommissionen tage for at integrere denne dimension i lovgivningen vedrørende produkter og økonomiske aktiviteter, der har direkte virkning på økosystemer?
3. Hvad er Kommissionens holdning til den foreslåede oprettelse af et mellemstatsligt panel om biodiversitet og økosystemtjenester under FN's miljøprograms auspicier? Vil Kommissionen støtte bestræbelserne på at realisere et sådant projekt?

Forespørgslens originalsprog: ROEFT C 170 E af 10/06/2011
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik