Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 52kWORD 43k
18 Ιουνίου 2010
E-4508/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-4508/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Θέμα: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας στα οικοσυστήματα της ΕΕ
 Γραπτή απάντηση 

Σύμφωνα με μια πρόσφατη εκτίμηση της WWF, ο δείκτης βιοποικιλότητας, όπως μετράται βάσει των πληθυσμών 1 313 σπονδυλωτών ειδών, έχει σημειώσει πτώση 30 % κατά τα τελευταία 40 έτη. Στην εν λόγω μελέτη, με τίτλο «Living Planet Report 2008», συμπεραίνεται ότι τα φυσικά οικοσυστήματα υφίστανται μια διαδικασία υποβάθμισης άνευ προηγουμένου στην ιστορία του ανθρώπου.

Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της ΕΚ για τη βιοποικιλότητα» (COM(2008)0864), η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο στόχος ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας για το 2010 δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Ενόψει της εν λόγω αποτυχίας:

1. Δεδομένου ότι οι τρέχουσες οικονομικές περιστάσεις σε πολλά κράτη μέλη και σε επίπεδο Ένωσης υπαγορεύουν περικοπές δαπανών οι οποίες περιορίζουν τις δυνατότητες χορήγησης πρόσθετης χρηματοδότησης σε μέτρα καταπολέμησης της απώλειας της βιοποικιλότητας, προτίθεται η Επιτροπή να εφαρμόσει, τουλάχιστον, την αρχή της απόδοσης προτεραιότητας στις επενδύσεις, στο επίπεδο του προϋπολογισμού της Ένωσης, που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση της βιοποικιλότητας, ενθαρρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις επενδύσεις με ωφέλιμο αντίκτυπο στα οικοσυστήματα μειώνοντας παράλληλα τις επενδύσεις που έχουν αρνητικό αντίκτυπο;
2. Μπορεί να δηλώσει η Επιτροπή σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την ενσωμάτωση της διάστασης της διατήρησης της βιοποικιλότητας στις υπόλοιπες πολιτικές της Ένωσης, ιδιαίτερα στην ΚΓΠ, την ΚΑΠ, τη δασική πολιτική, την πολιτική έρευνας, την πολιτική περιφερειακής συνοχής και την πολιτική τουρισμού; Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την ενσωμάτωση της εν λόγω διάστασης στη νομοθεσία που αφορά προϊόντα και οικονομικές δραστηριότητες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στα οικοσυστήματα;
3. Ποια είναι η θέση της Επιτροπής για την προτεινόμενη σύσταση μιας Διακυβερνητικής Πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (Inter-Governmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES), υπό την αιγίδα του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP); Θα υποστηρίξει η Επιτροπή τις προσπάθειες για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ROΕΕ C 170 E, 10/06/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου