Κοινοβουλευτική ερώτηση - E-4508/2010Κοινοβουλευτική ερώτηση
E-4508/2010

  Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη μείωση της απώλειας της βιοποικιλότητας στα οικοσυστήματα της ΕΕ

  Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-4508/2010
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 117 του Κανονισμού
  Elena Oana Antonescu (PPE)

  Σύμφωνα με μια πρόσφατη εκτίμηση της WWF, ο δείκτης βιοποικιλότητας, όπως μετράται βάσει των πληθυσμών 1 313 σπονδυλωτών ειδών, έχει σημειώσει πτώση 30 % κατά τα τελευταία 40 έτη. Στην εν λόγω μελέτη, με τίτλο «Living Planet Report 2008», συμπεραίνεται ότι τα φυσικά οικοσυστήματα υφίστανται μια διαδικασία υποβάθμισης άνευ προηγουμένου στην ιστορία του ανθρώπου.

  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενδιάμεση αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δράσης της ΕΚ για τη βιοποικιλότητα» (COM(2008)0864), η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο στόχος ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας για το 2010 δεν πρόκειται να επιτευχθεί. Ενόψει της εν λόγω αποτυχίας:

  ΕΕ C 170 E, 10/06/2011