Parlamentin kysymys - E-4508/2010Parlamentin kysymys
E-4508/2010

  Yhtenäinen lähestymistapa biologisen monimuotoisuuden vähenemisen hidastamiseksi Euroopan unionin ekosysteemeissä

  Kirjallisesti vastattava kysymys E-4508/2010
  komissiolle
  työjärjestyksen 117 artikla
  Elena Oana Antonescu (PPE)

  WWF:n tuore arvio osoittaa, että biodiversiteetti-indeksi, jolla valvotaan 1 313 selkärankaisen lajin kantoja, on laskenut viimeisten 40 vuoden aikana 30 prosenttia. ”Living Planet Report 2008” -raportin johtopäätös on, että käynnissä on ihmishistoriassa ennenkokematon luonnon ekosysteemien pilaantuminen.

  Tiedonannossaan ”Väliarviointi biologista monimuotoisuutta koskevan EY:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta” (KOM(2008)0864) komissio tunnusti, että sen tavoite pysäyttää biologisen monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2010 mennessä ei toteudu. Tämän tappion huomioon ottaen haluan esittää komissiolle seuraavat kysymykset:

  EYVL C 170 E, 10/06/2011