Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 24k
18 juni 2010
E-4508/2010
Frågor för skriftligt besvarande E-4508/2010
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Elena Oana Antonescu (PPE)

 Angående: En integrerad strategi för att minska förlusten av biologisk mångfald i EU:s ekosystem
 Skriftligt svar 

Enligt en beräkning som Världsnaturfonden nyligen gjorde på grundval av mätningar av populationerna av 1 313 arter av ryggradsdjur har indexet för biologisk mångfald minskat med 30 procent de senaste fyrtio åren. Slutsatsen av denna undersökning, som presenteras i ”Living Planet Report 2008”, är att de naturliga ekosystemen genomgår en nedbrytningsprocess som saknar motstycke i mänsklighetens historia.

I sitt meddelande ”En halvtidsutvärdering av genomförandet av gemenskapens handlingsplan för biologisk mångfald” (KOM(2008)0864) medger kommissionen att man inte kommer att uppnå sitt mål att stoppa förlusten av biologisk mångfald under 2010. Med tanke på detta misslyckande ställs följande frågor:

1. Med tanke på att de rådande ekonomiska omständigheterna i många medlemsstater och även på EU-nivå påbjuder nerskärningar som begränsar möjligheterna att avsätta ytterligare resurser till åtgärder för att motverka förlusten av biologisk mångfald, kommer kommissionen åtminstone tillämpa principen om att prioritera investeringar i EU:s budget som tar hänsyn till biologisk mångfald och därmed uppmuntra investeringar med en gynnsam inverkan på ekosystemen, samtidigt som man minskar investeringar med en negativ inverkan?
2. Kan kommissionen meddela vilka åtgärder den har vidtagit för att integrera frågan om bevarandet av biologisk mångfald i unionens övriga politikområden, i synnerhet den gemensamma jordbrukspolitiken, den gemensamma fiskeripolitiken, skogspolitiken, forskningspolitiken, politiken för regional sammanhållning och turismpolitiken? Vilka åtgärder kommer man att vidta för att integrera denna fråga i lagstiftningen om produkter och ekonomisk verksamhet som har en direkt påverkan på ekosystemen?
3. Vilken är kommissionens ståndpunkt när det gäller förslaget att en mellanstatlig vetenskapspolitisk plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) ska inrättas under FN:s miljöprogram (UNEP)? Kommer kommissionen att stödja ansträngningarna att förverkliga detta projekt?

Frågans originalspråk: ROEGT C 170 E, 10/06/2011
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy