Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 43kWORD 44k
8 Ιουλίου 2010
E-5328/2010
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-5328/2010
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Jens Geier (S&D)

 Θέμα: Ελκηθροδρομίες με σκύλους
 Γραπτή απάντηση 

Με τον κανονισμό αριθ. 338/2010(1) για την εκτέλεση του κανονισμού αριθ. 998/2003(2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς ορισμένων ειδών που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις, η Επιτροπή ενήργησε αναγκαστικά και με καλή πρόθεση προκειμένου να σταματήσει τη διαφθορά, το λαθρεμπόριο και εγκληματικές προθέσεις στο εμπόριο ζώων. Ότι τώρα κατά την μεταφορά περισσοτέρων των πέντε ζώων συντροφιάς σε τρίτες χώρες τέτοια ζώα δεν θεωρούνται πλέον ως διακινούμενα ζώα αλλά ως εμπορεύματα, δείχνει λογικό στη βάση των ανωτέρω αναφερθέντων λόγων.

Ο ισχύον κανονισμός πλήττει ωστόσο χωρίς να υπάρχει τέτοια πρόθεση τις ελκηθροδρομίες με σκύλους και προκαλεί εν προκειμένω σοβαρά προβλήματα κατά τη μεταφορά των ζώων στο πλαίσιο αθλητικών δραστηριοτήτων. Το άθλημα πραγματοποιείται συνήθως σε περιοχές με χιόνια, πράγμα το οποίο καθιστά αναγκαίο ένα ταξίδι των ζώων σε τρίτες χώρες. Εν προκειμένω συχνά πραγματοποιείται μεταφορά περισσότερων των πέντε ζώων. Υπό τις ισχύουσες τώρα προϋποθέσεις δυσχεραίνεται περιττά η μετακίνηση αυτών των ζώων για τους αθλητές και ενίοτε καθίσταται ακόμη και αδύνατη.

Με ποια μορφή θα λάβει υπόψη της η Επιτροπή εξαιρέσεις για τη μεταφορά ζώων στο πλαίσιο αθλητικών εκδηλώσεων αναγνωρισμένων σωματείων;

Θα υπάρξει ρύθμιση η οποία καθιστά δυνατή τη βραχυπρόθεσμη μεταφορά περισσοτέρων των πέντε ζώων συντροφιάς;

Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η τήρηση του κανονισμού, όταν είναι αναγκαίο ένα ταξίδι σκύλων από έναν τόπο τέλεσης αγωνισμάτων στον επόμενο χωρίς ενδιάμεση επιστροφή στην πατρίδα; Υπάρχουν εν προκειμένω ειδικές ρυθμίσεις;

Πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ότι για τις αθλήτριες και τους αθλητές που είναι κάτοχοι των σκύλων οι δαπάνες για τις αναγκαίες εξετάσεις και τις με αυτές συνδεόμενες ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις δεν θα είναι δυσανάλογα υψηλές;

Γίνεται επεξεργασία μιας κατ' εξαίρεση ρύθμισης, η οποία απαλλάσσει από την εξέταση των ζώων από το νομοκτηνίατρο, δεδομένου ότι τα ζώα εξετάζονται ήδη κατά την αθλητική εκδήλωση από κτηνίατρο;

(1)ΕΕ L 102 της 23.4.2010, σ. 29.
(2)ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1.

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DEΕΕ C 191 E, 01/07/2011
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου