Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
PDF 42kWORD 41k
8 juli 2010
E-5328/2010
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-5328/2010
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Jens Geier (S&D)

 Betreft: Hondensledesport
 Schriftelijk antwoord 

Met Verordening nr. 388/2010(1) houdende uitvoering van Verordening nr. 998/2003(2) van het Europees Parlement en de Raad betreffende het maximumaantal gezelschapsdieren van bepaalde soorten die onder niet-commercieel verkeer kunnen vallen, heeft de Commissie zonder twijfel uit noodzaak en met de beste bedoelingen gehandeld, om corruptie, smokkel en criminele bedoelingen in de handel in dieren een halt toe te roepen. Daarom is het volstrekt zinvol dat voortaan bij het vervoer van meer dan vijf gezelschapsdieren naar derde landen deze dieren niet meer als dieren in het kader van toeristenverkeer beschouwd worden, maar als commerciële goederen.

De bestaande verordening heeft echter ongewild gevolgen voor de hondensledesport: ze zorgt voor ernstige problemen bij het vervoer van deze dieren in het kader van sportmanifestaties. Hondensledesport vindt meestal plaats in sneeuwzekere gebieden, zodat het vaak nodig is de sledehonden naar derde landen te vervoeren. Daarbij gaat het vaak om meer dan vijf dieren. Door de bestaande voorschriften wordt het vervoer van deze dieren voor de sportbeoefenaars nodeloos bemoeilijkt, ja zelfs deels onmogelijk gemaakt.

Is de Commissie bereid uitzonderingsregelingen voor het vervoer van dieren in het kader van sportmanifestaties van erkende verenigingen te overwegen?

Is er uitzicht op een regeling die kortstondig vervoer van meer dan vijf gezelschapsdieren mogelijk maakt?

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de verordening wordt nageleefd ingeval dieren van de ene wedstrijdplaats naar een andere moeten worden vervoerd zonder dat ze eerst naar het land van herkomst terugreizen? Is voor een dergelijk geval in uitzonderingen voorzien?

Hoe kan ervoor worden gezorgd dat de kosten van de vereiste onderzoeken en de daaraan gekoppelde elektronische melding voor de sportbeoefenaars als eigenaars van de dieren niet onevenredig hoog uitvallen?

Wordt er gewerkt aan een uitzonderingsregeling waarbij het verplichte onderzoek van de dieren door een erkend dierenarts wegvalt, omdat de dieren al in het kader van de sportmanifestatie door een dierenarts worden gekeurd?

(1)PB L 102 van 23.4.2010, blz. 29.
(2)PB L 146 van 13.6.2003, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: DEPB C 191 E van 01/07/2011
Juridische mededeling - Privacybeleid